Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/302
Pagina verder
English - 1
License
TruSurround HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is
incorporated under license from SRS Labs, Inc.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
DivX® Certified to play DivX® video, including premium content.
Symbol
N O T
Note One-Touch Button TOOLS Button Press
SETTING UP YOUR TV
Accessories ....................................................................................... 2
Viewing the Control Panel ................................................................. 2
Viewing the Connection Panel ........................................................... 3
Viewing the Remote Control .............................................................. 5
Installing Batteries in the Remote Control ......................................... 6
Viewing the menus ............................................................................ 6
Placing Your Television in Standby Mode .......................................... 7
Plug & Play Feature ........................................................................... 7
Viewing the Display ........................................................................... 8
CHANNEL
Channel Menu ................................................................................... 8
Managing Channels .........................................................................11
PICTURE
Conguring the Picture Menu .......................................................... 13
Viewing Picture-in-Picture................................................................ 16
Using Your TV as a Computer (PC) Display .................................... 17
Setting up the TV with your PC........................................................ 18
SOUND
Conguring the Sound Menu ........................................................... 18
Selecting the Sound Mode .............................................................. 20
SETUP
Conguring the Setup Menu ............................................................ 20
Setting the Time ............................................................................... 23
Network Connection ........................................................................ 24
Setting the Network ......................................................................... 26
INPUT / SUPPORT
Input Menu ....................................................................................... 29
Support Menu .................................................................................. 29
MEDIA PLAY (USB & DLNA)
Connecting a USB Device ............................................................... 32
Media Play Function ........................................................................ 33
Sorting the Photo / Music / Movie List ............................................. 34
Photo / Music / Movie List Option Menu .......................................... 35
Slide Show / Music Play / Movie Play Option Menu ....................... 36
Viewing a Photo or Slide Show........................................................ 37
Playing Music .................................................................................. 38
Playing a Movie File ........................................................................ 39
Using the Setup Menu ..................................................................... 41
MEDIA PLAY-DLNA
Setting the DLNA Network ............................................................... 42
Installing the DLNA Application ........................................................ 42
Using the DLNA Application ............................................................. 43
Using the DLNA Function ................................................................ 44
ANYNET
+
Connecting Anynet
+
Devices ........................................................... 45
Setting Up Anynet
+
.......................................................................... 46
Switching between Anynet
+
Devices ............................................... 46
Recording ........................................................................................ 47
Listening through a Receiver (Home theatre) .................................. 47
Troubleshooting for Anynet
+
............................................................ 48
CONTENT LIBRARY
Using the Content Library ................................................................ 49
Using the Contents .......................................................................... 49
Using the Content Management ...................................................... 50
INTERNET@TV
Getting Started with Internet@TV .................................................... 51
Editing Snippets in the Dock ............................................................ 53
Using the Prole Widget .................................................................. 53
Using the Yahoo!® Widget Gallery .................................................. 54
Using the Yahoo!® Weather Widget ................................................ 55
Using the Yahoo!® News Widget ..................................................... 55
Using the Yahoo!® Flickr Widget ..................................................... 56
Using the Yahoo!® Finance Widget ................................................. 56
Troubleshooting for internet@TV ..................................................... 57
Help Website ................................................................................... 57
INTERNET@TV
Getting Started with Internet@TV .................................................... 58
Setting up Internet@TV ................................................................... 58
Using the Internet@TV service ........................................................ 59
Troubleshooting for internet@TV ..................................................... 60
Help Website ................................................................................... 60
HOME NETWORK CENTRE
Home Network Centre ..................................................................... 61
Setting Up the Home Network Centre ............................................. 62
Using the Message Function ........................................................... 62
Using the Media Function ................................................................ 63
RECOMMENDATIONS
Teletext Feature ............................................................................... 64
Installing the Stand .......................................................................... 65
Disconnecting the Stand .................................................................. 66
Installing the Wall Mount Kit ............................................................ 66
Assembling the Cables .................................................................... 66
Anti-Theft Kensington Lock ............................................................. 66
Securing the Installation Space ....................................................... 67
Securing the TV to the Wall ............................................................. 67
Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel .................. 68
Specications .................................................................................. 69
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
END OF TERMS AND CONDITIONS
GNU Lesser General Public License (LGPL)
END OF TERMS AND CONDITIONS
LICENSE ISSUES
CONTENTS
English
BN68-02325A-Eng.indb 1 2009-05-19 �� 3:42:37
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE37B653 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE37B653 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 41,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info