Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/302
Pagina verder
Digital TV Notice
1. Functionalities related to Digital TV(DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital
terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C(MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-
TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
2. DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-
C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric
Programme Guide), VOD (Video on Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at
this moment.
3. Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T
digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
4. Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a
service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
5. Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some
cable service providers.
6. For more information, please contact your local Samsung customer care centre.
Precautions When Displaying a Still Image
A still image may cause permanent damage to the TV screen
Do not display still image and partially still on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.
This image retention is also known as screen burn. To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and
contrast of the screen when displaying a still image.
Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the
left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or
a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not
covered by the Warranty.
Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To
prevent this effect, reduce the ‘brightness’ and ‘contrast’ when displaying still images.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
BN68-02325A-Eng.indb 1 2009-05-19 �� 3:42:36
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE32B651 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE32B651 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 41,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info