Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/209
Pagina verder
Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Country
Customer Care Centre
Web Site
ARMENIA 0-800-05-555 -
AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) www.samsung.com/at
AZERBAIJAN 088-55-55-555 -
BELARUS 810-800-500-55-500 -
BELGIUM 02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz

DENMARK  
 800-7267 www.samsung.com
FINLAND  
FRANCE  www.samsung.com/fr
GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com/de
 8-800-555-555 -
HUNGARY 06-80-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/hu
EIRE 0818 717100 www.samsung.com/ie
ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/it
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 -
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 www.samsung.com
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com
LUXEMBURG  www.samsung.com/lu
 00-800-500-55-500 -
NETHERLANDS  www.samsung.com/nl
 815-56 480 www.samsung.com/no

0 801 1SAMSUNG(172678)

www.samsung.com/pl
 80820-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/pt
RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.com
 0800-SAMSUNG(726-7864) 
  www.samsung.com/es
 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/se
 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com
U.K 0845 SAMSUNG (7267864) 
UKRAINE 0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
LCD TV user manual
LCD TV
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Model _____________ Serial No. _____________
BN68-02558R
BN68-02558R-00
BN68-02558MNPRTQ_00Eng.indb 2 2010-5-19 14:13:50
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE 46C654 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE 46C654 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 33,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info