Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/126
Pagina verder
Over deze gebruiksaanwijzing
3
Applicaties en de bijbehorende functies kunnen per regio of
hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk
voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door
applicaties van derden.
Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door
het bewerken van de instellingen in het register of door het
gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer
u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe
leiden dat uw apparaat en applicaties niet meer correct werken.
U kunt de software voor uw apparaat upgraden door naar de
website van Samsung te gaan (
www.samsung.com
).
Software, audio, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat
zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten
tussen Samsung en de betreffende eigenaren. Het overnemen
en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere
doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Samsung
is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door
gebruikers.
Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt
raadplegen.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt:
Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken
bij u of anderen
Let op—situaties die schade aan het apparaat of andere
apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerkingopmerkingen, gebruikstips of aanvullende
informatie
Raadpleeg: paginas met verwante informatie,
bijvoorbeeld:
p. 12 (staat voor raadpleeg pagina 12’)
3Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-P3110 Galaxy Tab bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-P3110 Galaxy Tab in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info