Samsung GT-E2600 Mobiel | 1,77 mb | Nederlands



Advertentie

De SIM-kaart en de batterij plaatsen
Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.1.
Achterklep
SIM-kaart
Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.2.
Batterij
De batterij opladen
Als de batterij volledig is ontladen, kunt u het toestel
niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is
aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten
opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.
Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen
Druk tijdens een oproep de navigatietoets omhoog of omlaag
om het volume aan te passen.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor
betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.
De beltoon wijzigen
Selecteer in de menustand 1. Instell. Geluidsproelen.
Scrollnaarhetproeldatugebruikt.2.
Alsuhetstilleproelofvliegtuigproelgebruikt,kuntu
de beltoon niet wijzigen.
Druk op <3. Wijzigen> Beltoon spraakoproep.
Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).4.
Selecteer 5. een beltoon.
Alsuwiltoverschakelennaareenanderproel,selecteertu
eenproelindelijst.
Een recent gekozen nummer opnieuw
bellen
Druk in de standby-stand op [1. ].
Scroll naar links of rechts naar een oproeptype.2.
Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.3.
Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep 4.
weer te geven of op [
] om het nummer te bellen.
Het slimme startscherm gebruiken
Met het slimme startscherm kunt u applicaties, contacten en
agendagebeurtenissen openen of de klok weergeven in de
standby-stand.
Terwijl u het slimme startscherm gebruikt, werkt de
navigatietoets niet als snelkoppelingen.
Items aan het slimme startscherm toevoegen
Selecteer in de menustand 1. Instell. Display →Slim
startscherm.
Druk op <2. Wijzigen>.
Selecteer de items die u wilt weergeven op het slimme 3.
startscherm.
Voor de snelkoppelingenbalk kunt u de gewenste
snelkoppelingen toevoegen of verwijderen. Druk op
<Opties> Sneltoetsen wijzigen.
Druk op <4. Opties> →Opslaan.
Druk op de bevestigingstoets.5.
U kunt de stijl van het standby-scherm aanpassen.
Selecteer in de menustand Instell. →Display→Slim
startscherm en scroll naar links of rechts naar de
gewenste stijl.
Items op het slimme startscherm openen
Druk op de navigatietoets om door de items op het slimme
startscherm te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een
item te selecteren.
Tekst ingeven
De tekstinvoerstand wijzigen
Houd [• ] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en
ABC-standen. Afhankelijk van uw regio, kunt u mogelijk een
invoerstandvooruwspecieketaalselecteren.
Druk op [•
] om het hoofdlettergebruik te wijzigen of over te
schakelen naar de cijferstand.
Druk op [•
] om over te schakelen naar de symboolstand.
Houd [•
] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de
invoertaal te wijzigen.
T9-stand
Druk op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een 1.
heel woord in te geven.
Als het woord correct wordt weergegeven, drukt u op [2. 0]
om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt
weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die
verschijnt.
ABC-stand
Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het
gewenste teken wordt weergegeven.
Cijferstand
Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in
te geven.
Symboolstand
Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool
in te geven.
Geef de berichttekst in. 3.
Zie ‘Tekst ingeven’.
Ga naar stap 5 als u een SMS-bericht wilt verzenden.
Ga door met stap 4 als u multimedia wilt bijvoegen.
Druk op <4. Opties> Multimedia toevoegen en voeg
een item toe.
Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.5.
SMS- of MMS-berichten bekijken
Selecteer in de menustand 1. Berichten →Postvak IN.
Selecteer een SMS- of MMS-bericht.2.
Nepoproepen plaatsen
U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering
wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt
beëindigen.
De functie voor nepoproepen inschakelen
Selecteer in de menustand Instell. →Oproepen→
Nepoproep→Sneltoets nepoproep.
Een nepoproep plaatsen
Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.•
Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn •
vergrendeld.
De functie Mobiel opsporen inschakelen
Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst,
stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch
naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.
De functie Mobiel opsporen inschakelen:
Selecteer in de menustand 1. Instell. Beveiliging
Mobiel opsporen.
Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-•
code is vereist, moet u de PIN-code ingeven die bij
de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw
serviceprovider voor informatie.
Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van •
wachtwoorden of privégegevens of andere schade die
door illegale software wordt veroorzaakt.
Bellen
Geef in de standby-stand een netnummer en een 1.
abonneenummer in.
Druk op [2.
] om het nummer te bellen.
Druk op [3.
] om de oproep te beëindigen.
Een oproep aannemen
Druk op [1. ] wanneer er een oproep binnenkomt.
Druk op [2.
] om de oproep te beëindigen.
Het volume aanpassen
Het volume van de beltoon aanpassen
Selecteer in de menustand 1. Instell. Geluidsproelen.
Scrollnaarhetproeldatugebruikt.2.
Alsuhetstilleproelofvliegtuigproelgebruikt,kuntu
het volume van de beltoon niet wijzigen.
Druk op <3. Wijzigen> Volume.
Scroll naar 4. Belsignaal.
Scroll naar links of rechts om het volumeniveau aan te 5.
passen en druk op <Opslaan>.
Geef uw wachtwoord in en druk op <2. OK>.
De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt
u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te
bevestigen.
Druk op de bevestigingstoets om de functie Mobiel 3.
opsporen in te schakelen.
Selecteer 4. Ontvangers en druk op <Opties>
Contacten om de contactenlijst te openen.
U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +)
ingeven. Ga naar stap 6.
Selecteer contacten 5. <Voeg toe>.
Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de 6.
bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.7.
Druk op de bevestigingstoets 8. <OK>.
Een SOS-bericht activeren en verzenden
In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of
vrienden verzenden.
Het SOS-bericht activeren
Selecteer in de menustand 1. Berichten Instellingen
SOS-berichten Verzendopties.
Selecteer 2. SOS wordt verzonden om de functie voor
SOS-berichten te activeren.
Selecteer 3. Ontvangers en druk op <Opties> Zoeken
om uw contactenlijst te openen.
U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +)
ingeven. Ga naar stap 6.
Selecteer <4. Meerdere> contacten <Voeg toe>.
Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de 5.
bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
Selecteer 6. Herhalen om het aantal keren in te stellen dat
het SOS-bericht moet worden herhaald.
Druk op <7. Terug> <Ja>.
Een SOS-bericht verzenden
Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op [1. ] om een
SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
Het toestel schakelt over naar de SOS-stand en verzendt
het vooraf ingestelde SOS-bericht.
Druk op [2.
] om de SOS-stand af te sluiten.
De camera gebruiken
Foto’s maken
Selecteer in de menustand 1. Camera om de camera in te
schakelen.
Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.2.
Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar 3.
wens aan.
Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.4.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Foto’s bekijken
Selecteer in de menustand Mijn best. Afbeeldingen een
fotobestand.
Video’s maken
Selecteer in de menustand 1. Camera om de camera in te
schakelen.
Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.2.
Druk op [3. 1] om over te schakelen naar de camcorder.
Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar 4.
wens aan.
Druk op de bevestigingstoets om het opnemen te starten.5.
Druk op <6. Stop> om het opnemen te stoppen.
De video wordt automatisch opgeslagen.
Video’s bekijken
Selecteer in de menustand Mijn best. Video’s →een
videobestand.
Naar muziek luisteren
Selecteer in de menustand 1. Muziek Bibliotheek.
Selecteer een muziekcategorie 2. →eenmuziekbestand.
Regel het afspelen met de volgende toetsen:3.
Toets Functie
Bevestigen Het afspelen onderbreken of hervatten
Navigeren
Links: het afspelen opnieuw starten; •
achteruit springen (binnen 2 seconden
indrukken); terugspoelen binnen een
bestand (ingedrukt houden)
Rechts: vooruit springen; vooruitspoelen •
binnen een bestand (ingedrukt houden)
Omhoog/omlaag: het volume aanpassen•
1 De huidige track beoordelen
2 Een geluidseffect selecteren
3 De herhaalstand wijzigen
4 De willekeurige stand in- of uitschakelen
Andere functies voor tekstinvoer gebruiken
Als u de cursor wilt verplaatsen, drukt u op de navigatietoets.•
Als u tekens één voor één wilt verwijderen, drukt u op •
<Wissen>. Als u tekens snel wilt verwijderen, houd <Wissen>
ingedrukt.
Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op [• 0].
Als u een nieuwe regel wilt invoegen, drukt u drie keer op [• 0].
Als u interpunctietekens wilt ingeven, drukt u op [• 1].
Een nieuw contact toevoegen
De geheugenlocatie waar nieuwe contacten
worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld.
Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de
geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de
menustand Contacten →<Opties>→Instellingen→
Opslaglocatie→ een geheugenlocatie.
Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk 1.
op <Opties>.
Selecteer 2. Voeg toe aan contacten Contact toevoegen
een geheugenlocatie (indien nodig).
Selecteer een type nummer (indien nodig).3.
Geef de contactgegevens in.4.
Druk op de bevestigingstoets om het contact toe te voegen 5.
aan het geheugen.
Berichten verzenden en bekijken
Een SMS- of MMS-bericht verzenden
Selecteer in de menustand 1. Berichten Bericht maken.
Geef een telefoonnummer in en scroll omlaag.2.
Naar de FM-radio luisteren
Sluit een headset aan op de telefoon.1.
Selecteer in de menustand 2. Applicaties FM-radio.
Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.3.
Druk op <4. Ja> om automatisch afstemmen te starten.
De radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden
automatisch opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.
U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:5.
Toets Functie
Bevestigen De FM-radio in- of uitschakelen
Navigeren
Links/rechts:defrequentiejnafstemmen;•
zoeken naar een beschikbare radiozender
(ingedrukt houden)
Omhoog/omlaag: het volume aanpassen•
De telefoon in- of uitschakelen
De telefoon inschakelen:
Houd [1.
] ingedrukt.
Geef uw PIN-code in en druk op <2. OK> (indien nodig).
Wanneer de instelwizard wordt geopend, past u het toestel 3.
naar wens aan volgens het scherm.
Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd
uit het toestel, worden de tijd en datum opnieuw
ingesteld.
Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.
Menu’s openen
De menu’s van de telefoon openen:
Druk in de standby-stand op <1. Menu> om de menustand
te openen.
U moet wellicht op de bevestigingstoets drukken om
de menustand te openen, afhankelijk van uw regio of
serviceprovider. Wanneer u het slimme startscherm
gebruikt, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om
de menustand te openen.
Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te 2.
scrollen.
Druk op <3. Sel.>, <Opslaan> of de bevestigingstoets om de
gemarkeerde optie te bevestigen.
Druk op <4. Terug> om één niveau omhoog te gaan. Druk op
[
] om terug te gaan naar de standby-stand.
Sluit de meegeleverde 1.
reisadapter aan.
Naar een stopcontact
Als de batterij is 2.
opgeladen, koppelt u de
reisadapter los.
Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de •
batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl
de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon
worden beschadigd.
Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los •
wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft
geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter
uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te
onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van
het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt
gebruikt.
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)
U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van
maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart).
Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan •
de kaart incompatibel worden met uw telefoon.
Formatteer de geheugenkaart alleen met de telefoon.
Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de •
levensduur van de geheugenkaart.
Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant 1.
van het toestel.
Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige 2.
contactpunten naar beneden gericht.
Geheugenkaart
Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de 3.
kaart vastklikt.
Plaats de achterklep terug.4.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
Gevolgd door: de volgorde van de opties of
menu’s die u moet selecteren om een stap uit te
voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand
Berichten Bericht maken (betekent Berichten,
gevolgd door Bericht maken)
[ ]
Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld:
[
] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
< >
Punthaken: functietoetsen die verschillende
functies op elk scherm bedienen. Bijvoorbeeld:
<OK> (de functietoets OK)
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij, Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
Mobiele GSM-telefoon : GT-E2600
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR EN 50360 : 2001 / AC2006
EN 62209-1 : 2006
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn
1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10
en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in
samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
ChurcheldRoad,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.14 Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer
van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met
de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.




Advertentie





Vorige 1 2

Samsung GT-E2600 handleiding


Mobiel

Aantal vragen:79
Aantal antwoorden:31

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Samsung handleidingen


Contact opnemen met Samsung

Spelregels




Gebruikershandleiding.com is een website van © 2015 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart. Achterklep 1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan. SIM-kaart 2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug. Batterij De batterij opladen Als de batterij volledig is ontladen, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen. 2. Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los. • Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon worden beschadigd. • Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt. Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) • Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen met de telefoon. • Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart. Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand. De beltoon wijzigen 1. Selecteer in de menustand Instell. → Geluidsprofielen. 2. Scroll naar het profiel dat u gebruikt. Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen. 3. Druk op → Beltoon spraakoproep. 4. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig). 5. Selecteer een beltoon. Als u wilt overschakelen naar een ander profiel, selecteert u een profiel in de lijst. Een recent gekozen nummer opnieuw bellen 1. 2. 3. 4. Druk in de standby-stand op [ ]. Scroll naar links of rechts naar een oproeptype. Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam. Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep ] om het nummer te bellen. weer te geven of op [ Het slimme startscherm gebruiken Met het slimme startscherm kunt u applicaties, contacten en agendagebeurtenissen openen of de klok weergeven in de standby-stand. Terwijl u het slimme startscherm gebruikt, werkt de navigatietoets niet als snelkoppelingen. Items aan het slimme startscherm toevoegen 1. Selecteer in de menustand Instell. → Display → Slim startscherm. 2. Druk op . 3. Selecteer de items die u wilt weergeven op het slimme startscherm. Voor de snelkoppelingenbalk kunt u de gewenste snelkoppelingen toevoegen of verwijderen. Druk op → Sneltoetsen wijzigen. 4. Druk op → Opslaan. 5. Druk op de bevestigingstoets. U kunt de stijl van het standby-scherm aanpassen. Selecteer in de menustand Instell. → Display → Slim startscherm en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl. Items op het slimme startscherm openen Druk op de navigatietoets om door de items op het slimme startscherm te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een item te selecteren. De telefoon in- of uitschakelen 3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt. 4. Plaats de achterklep terug. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing 1. Houd [ ] ingedrukt. 2. Geef uw PIN-code in en druk op (indien nodig). 3. Wanneer de instelwizard wordt geopend, past u het toestel naar wens aan volgens het scherm. Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit het toestel, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld. Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen. Menu’s openen De menu’s van de telefoon openen: 1. Druk in de standby-stand op

om de menustand te openen. U moet wellicht op de bevestigingstoets drukken om de menustand te openen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Wanneer u het slimme startscherm gebruikt, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te openen. Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie → Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu’s die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten, gevolgd door Bericht maken) [ ] Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [ ] (de toets voor aan/uit/beëindigen) < > Punthaken: functietoetsen die verschillende functies op elk scherm bedienen. Bijvoorbeeld: (de functietoets OK) Tekst ingeven De tekstinvoerstand wijzigen • Houd [ ] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en ABC-standen. Afhankelijk van uw regio, kunt u mogelijk een invoerstand voor uw specifieke taal selecteren. • Druk op [ ] om het hoofdlettergebruik te wijzigen of over te schakelen naar de cijferstand. • Druk op [ ] om over te schakelen naar de symboolstand. • Houd [ ] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen. 2. Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te scrollen. 3. Druk op , of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen. 4. Druk op om één niveau omhoog te gaan. Druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand. Andere functies voor tekstinvoer gebruiken • Als u de cursor wilt verplaatsen, drukt u op de navigatietoets. • Als u tekens één voor één wilt verwijderen, drukt u op . Als u tekens snel wilt verwijderen, houd ingedrukt. • Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op [0]. • Als u een nieuwe regel wilt invoegen, drukt u drie keer op [0]. • Als u interpunctietekens wilt ingeven, drukt u op [1]. Een nieuw contact toevoegen T9-stand 1. Druk op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven. 2. Als het woord correct wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt. ABC-stand Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Cijferstand Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in te geven. Symboolstand Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool in te geven. De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand Contacten → → Instellingen → Opslaglocatie → een geheugenlocatie. 1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op . 2. Selecteer Voeg toe aan contacten → Contact toevoegen → een geheugenlocatie (indien nodig). 3. Selecteer een type nummer (indien nodig). 4. Geef de contactgegevens in. 5. Druk op de bevestigingstoets om het contact toe te voegen aan het geheugen. Berichten verzenden en bekijken Een SMS- of MMS-bericht verzenden 1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken. 2. Geef een telefoonnummer in en scroll omlaag. 2. Geef uw wachtwoord in en druk op . De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen. 3. Druk op de bevestigingstoets om de functie Mobiel opsporen in te schakelen. 4. Selecteer Ontvangers en druk op → Contacten om de contactenlijst te openen. U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +) ingeven. Ga naar stap 6. 5. Selecteer contacten → . 6. Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan. 7. Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in. 8. Druk op de bevestigingstoets → . Een SOS-bericht activeren en verzenden In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden. Het SOS-bericht activeren 1. Selecteer in de menustand Berichten → Instellingen → SOS-berichten → Verzendopties. 2. Selecteer SOS wordt verzonden om de functie voor SOS-berichten te activeren. 3. Selecteer Ontvangers en druk op → Zoeken om uw contactenlijst te openen. U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +) ingeven. Ga naar stap 6. 4. Selecteer → contacten → . 5. Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan. 6. Selecteer Herhalen om het aantal keren in te stellen dat het SOS-bericht moet worden herhaald. 7. Druk op . Een SOS-bericht verzenden 1. Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op [ ] om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Het toestel schakelt over naar de SOS-stand en verzendt het vooraf ingestelde SOS-bericht. 2. Druk op [ ] om de SOS-stand af te sluiten. De camera gebruiken Foto’s maken 1. Selecteer in de menustand Camera om de camera in te schakelen. 2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan. 4. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen. Foto’s bekijken Selecteer in de menustand Mijn best. → Afbeeldingen → een fotobestand. Video’s maken 1. Selecteer in de menustand Camera om de camera in te schakelen. 2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. 3. Druk op [1] om over te schakelen naar de camcorder. 4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan. 5. Druk op de bevestigingstoets om het opnemen te starten. 6. Druk op om het opnemen te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen. Video’s bekijken Selecteer in de menustand Mijn best. → Video’s → een videobestand. Naar muziek luisteren 1. Selecteer in de menustand Muziek → Bibliotheek. 2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand. 3. Regel het afspelen met de volgende toetsen: Toets Functie Navigeren 1 De huidige track beoordelen 2 Een geluidseffect selecteren 3 De herhaalstand wijzigen 4 De willekeurige stand in- of uitschakelen Bellen 1. Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in. ] om het nummer te bellen. 2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen. 3. Druk op [ Een oproep aannemen 1. Druk op [ 2. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt. ] om de oproep te beëindigen. Het volume aanpassen Het volume van de beltoon aanpassen 1. Selecteer in de menustand Instell. → Geluidsprofielen. 2. Scroll naar het profiel dat u gebruikt. Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen. 3. Druk op → Volume. 4. Scroll naar Belsignaal. 5. Scroll naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen en druk op . 3. Geef de berichttekst in. Zie ‘Tekst ingeven’. Ga naar stap 5 als u een SMS-bericht wilt verzenden. Ga door met stap 4 als u multimedia wilt bijvoegen. 4. Druk op → Multimedia toevoegen en voeg een item toe. 5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden. SMS- of MMS-berichten bekijken 1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN. 2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht. Nepoproepen plaatsen U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. De functie voor nepoproepen inschakelen Selecteer in de menustand Instell. → Oproepen → Nepoproep → Sneltoets nepoproep. Een nepoproep plaatsen • Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt. • Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn vergrendeld. De functie Mobiel opsporen inschakelen Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. De functie Mobiel opsporen inschakelen: 1. Selecteer in de menustand Instell. → Beveiliging → Mobiel opsporen. Naar de FM-radio luisteren 1. 2. 3. 4. Sluit een headset aan op de telefoon. Selecteer in de menustand Applicaties → FM-radio. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten. Druk op om automatisch afstemmen te starten. De radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden automatisch opgeslagen. De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken. 5. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen: Toets Functie Bevestigen De FM-radio in- of uitschakelen Bevestigen Het afspelen onderbreken of hervatten • Links: het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (binnen 2 seconden indrukken); terugspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Omhoog/omlaag: het volume aanpassen • Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2code is vereist, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie. • Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt. De telefoon inschakelen: Geheugenkaart Naar een stopcontact U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart). Druk tijdens een oproep de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. 1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van het toestel. 2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. Navigeren • Links/rechts: de frequentie fijnafstemmen; zoeken naar een beschikbare radiozender (ingedrukt houden) • Omhoog/omlaag: het volume aanpassen Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn) Wij, Samsung Electronics verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product Mobiele GSM-telefoon : GT-E2600 waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten. Veiligheid EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 SAR EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006 EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld. De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s): BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168 De technische documentatie wordt beheerd door: Samsung Electronics QA Lab. en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.09.14 Joong-Hoon Choi / Lab Manager (plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon) * Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Samsung GT-E2600 Mobiel bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per email



Geef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Samsung GT-E2600 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.