Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Printed in Korea
GH68-35147B
Dutch. 07/2011. Rev. 1.0
GT-E1190
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de •
inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken
van uw telefoon.
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door •
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele
garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een
bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Dit product bevat bepaalde gratis software en/of •
opensourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties,
vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar
via de website van Samsung op opensource.samsung.com.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de
oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het
apparaat niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een
elektrische schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde
servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens
de voorschriften af
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung •
zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of
schade aan uw toestel veroorzaken.
Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle •
plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen
of apparaten.
Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, •
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen
exploderen als ze te heet worden.
Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als •
u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij
levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal •
nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig
ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een
klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto
waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een
hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.
Het mobiele toestel goed onderhouden en
gebruiken
Houd het toestel droog
Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het •
toestel of elektronische circuits beschadigen.
Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan •
te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een
servicecenter.
Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de •
waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel
kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stofge of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten •
voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot •
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.•
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.•
Als de contactpunten van de batterij in contact komen met •
metalen objecten, kan brand ontstaan.
Informatie over het SAR-certicaat (Specic
Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn
opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt
afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze
standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het
maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde
SAR(SpecicAbsorptionRate),van2,0W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor
dit model 0,562 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR
waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen
dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde
basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te
gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog
verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft
aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar
de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het
einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de
winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente
waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij
uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen
voor accu’s en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval
mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb
geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger
is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
of het milieu.Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en
ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u
afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval
en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor
accu’s en batterijen in uw omgeving.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden •
ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, •
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd
raken door magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische •
sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
magnetische velden.
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten
De batterij kan lekken.•
Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.•
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.•
Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd •
raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Als uw toestel beschikt over een itser, moet u de itser niet te
dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Hetgebruikvandeitserdichtbijdeogenkantijdelijkeverblindingof
schade aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, •
aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd •
en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u •
de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn •
bedoeld.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur •
van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de •
veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of
onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.•
Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij •
het op de juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou •
doen.
Spreek rechtstreeks in de microfoon.•
Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u •
de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep
minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden
dan nodig.
Interne antenne
Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik •
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken
(zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem
regelmatig pauze.
Bescherm uw gehoor
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan •
leiden tot gehoorbeschadiging.
Blootstelling aan harde geluiden onder het •
rijden,kandeaandachtaeideneneenongeval
veroorzaken.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de •
oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen
het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw
gesprek of muziek te kunnen horen.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen
of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of
anderen te vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan
en probeer het niet te repareren
Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie •
van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung
Servicecenter voor service.
Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren •
omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u
allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product,
kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit
gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw
huisarts raadplegen.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.•
Maak de contactpunten van de batterij schoon met een •
wattenstaafje of een doek schoon.
Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.•
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en
gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor
reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel
spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen,
schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen
voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante •
apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek •
waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde
draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als
airbags zich snel ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwaliceerd personeel
Alsuhettoestellaatreparerendoorniet-gekwaliceerdpersoneel
kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant
niet meer geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht •
of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies
en/of schade aan de kaart of het toestel.
Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en •
elektrische storing van andere apparaten.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met •
uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig,
geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat
bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen.
Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist,
moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te
kunnen nemen met nooddiensten.
Maak een back-up van belangrijke gegevens
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt
opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de
eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik
van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij •
niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en
oververhitting te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of •
erg lage temperaturen.
Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen •
de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
afnemen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen •
voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en
minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan
batterijen veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.•
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het apparaat in
een gesloten ruimte
Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten
in bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen
(radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere
elektronische apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm •
van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op
de pacemaker.
Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en •
de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de •
pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker
te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is
tegen RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om
te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats •
van het verwijderen van de batterij.
Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in •
omgevingen met potentieel explosiegevaar.
Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van •
brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief •
materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of
accessoires van het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het
toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-
instrumenten van het vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact
op met de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel
tijdens het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit
wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen
altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
Gebruik een handsfree apparaat.•
Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies •
zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt
u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het •
draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de
weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u
niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden •
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk
verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als •
u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw
aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire
verantwoordelijkheid is.
Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek •
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft.
Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto
stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar
cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de
spiegels en ga dan verder.
Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw •
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt
weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken
waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal •
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of
andere noodsituaties.
1
4-richtingsnavigatietoets
In de standby-stand:
toegangtotzelfgedenieerde
menu’s (afhankelijk van de
serviceprovider kunnen op
voorhandgedenieerde
menu’s verschillen), de
zaklampfunctie inschakelen
(omhoog) en een nepoproep
tot stand brengen (omlaag);
in menustand: bladeren door
menuopties
De zaklampfunctie
inschakelen
Nepoproepen tot stand
brengen
2
Beltoets
Bellen of een oproep
beantwoorden; in de standby-
stand: recente uitgaande,
gemiste en ontvangen
oproepen ophalen
3
Toets Voicemailservice
In de standby-stand: toegang
tot uw voicemail
(toets ingedrukt houden)
4
Functietoetsen
De acties uitvoeren die
onder in het display worden
weergegeven
5
Toets voor aan/uit/
beëindigen
Telefoon aan- of uitzetten (toets
ingedrukt houden); gesprek
beëindigen;
in menustand: invoer
annuleren en teruggaan naar
de standby-stand
6
Bevestigingstoets
In de standby-stand:
naar menustand gaan; in
menustand: gemarkeerde
menu-optie selecteren of
invoer bevestigen
7
Toets Stil proel
Indestandby-stand:stilproel
in- of uitschakelen
(toets ingedrukt houden)
8
Alfanumerieke toetsen
Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.
Indeling van de telefoon
www.samsung.com
1
2
3
4
5
7
8
6
Pictogram Beschrijving
Signaalsterkte
In gesprek
Doorschakelfunctie actief
Roaming (buiten normaal servicegebied)
Alarm ingeschakeld
Nieuw SMS-bericht
Normaalproelingeschakeld
Stilproelingeschakeld
Batterijlading
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een prepaid toestel, hoe moet ik bijladen en beltegoed bekijken Gesteld op 3-10-2018 om 14:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik het volume van de luispreker verhogen
  Gesteld op 26-8-2018 om 15:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • familie / vrienden nemen de telefoon niet op omdat in hun display staat "privé nummer" Wat moet ik op mijn mobiel veranderen zodat mijn nummer en dus ook mijn naam op hun display komt Gesteld op 10-7-2018 om 22:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kun je meer tekens in voeren bij de naam van het telefoon best and Gesteld op 28-6-2018 om 22:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Weet mijn pukcode van mijn Samsung e1190 niet meer ben het kwijt hoe kan ik mijn telefoon Weer activeren Gesteld op 17-6-2018 om 16:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ben de PUK. Ode kwijt hoe krijg ik het weer voor elkaar Gesteld op 17-6-2018 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK KAN MET EEN ENKELE PERSOON NIET SMSEN, WAT IS ER FOUT. Gesteld op 19-3-2018 om 14:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er komt als ik wil bellen alleen noodoproepen op het schermpje .
  Hoe haal ik dit er af Hilda Gesteld op 22-2-2018 om 17:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe krijg ik mijn gt-1190 prepaid weer aan de praat...waarschijnlijk is de tijd van mijn beltegoed overschreden''ík denk van t-mobile Gesteld op 31-1-2018 om 09:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan met samsung GT-E1190 wel bellen maar niet sms én
  De telefoonnummers zijn niet geblokkeerd
  Vreemd,maar kan het niet vinden
  Mvgr. Gesteld op 29-12-2017 om 17:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • vergeten op te laden , dat heb ik nu gedaan maar hij blijft dood .wat kan ik nu nog doen? Gesteld op 22-11-2017 om 21:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-E1190 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-E1190 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info