Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Printed in Korea
Code No.: GH68-26837A
Dutch. 12/2010. Rev. 1.2
GT
-
E1150
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de
beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk
van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
www.samsungmobile.com
Informatie over veiligheid en gebruik
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies
uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig
veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de
luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel
deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit
is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig
wordt gevraagd.
Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging
Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen
(onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme
temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur
van uw batterijen verminderen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Een metalen voorwerp kan een verbinding
vormen tussen de
plus- en minpolen van uw batterij en
tijdelijke of permanente
kortsluiting veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig
Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een
elektrische schok krijgen.
Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label
in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur.
Raak het apparaat niet aan met natte handen.
Waterschade aan het apparaat kan de garantie
van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stofge, vuile
locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen
te voorkomen.
Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat
door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige
behandeling ernstig kan worden beschadigd.
Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende
delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed
meer kan worden gebruikt.
Gebruik de cameraitser of het cameralicht van de
telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd
bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen
telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen
en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact
komen met magnetische velden.
Voorkom interferentie met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen)
uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende
afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers,
gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen
en andere elektronische apparatuur in woning of auto.
Neem in het geval van interferentie contact op met de
fabrikant van de betreffende apparatuur.
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Interne antenne
Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd
personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt
de garantie niet meer.
Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen
of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
nemen met alarmdiensten.
Informatie over het SAR-certicaat
(Specic Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn
opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie
die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-
apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling
overschrijden, de zogenaamde SAR (Specic Absorption
Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.
Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld
op 0,720 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke
SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is
ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid
RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een
signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar
mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt
de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing
geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van
de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over
mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires
waar mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften
en regelgevingen op
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een
mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon
beschadigen of letsel veroorzaken.
Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid
van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen
en aanwijzingen van medisch personeel op.
Correcte verwijdering van dit product
(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires
of het informatiemateriaal duidt erop dat het
product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset,
USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd
mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen,
zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met
de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe
ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accus en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, handleiding
of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan
het einde van de levensduur niet
samen met ander
huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De
chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het
kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan
de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien
de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de
gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte batterijen en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij
het gratis inzamelingssysteem voor batterijen en batterijen
in uw omgeving.
Veiligheidsmaatregelen
Houd de telefoon buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren
of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Overmatige blootstelling aan harde geluiden
kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat
u de oortelefoons in de geluidsbron steekt.
Gebruik alleen het minimale geluidsniveau
dat nodig is om uw gesprek of muziek
te kunnen horen.
Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele
telefoons en apparatuur
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires veilig
in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires
niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag
wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat
de airbags snel worden opgeblazen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig
en voer deze af volgens de voorschriften
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die speciek voor uw telefoon zijn
ontworpen.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige
verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg alle
lokale regelgevingen wanneer u gebruikte batterijen of de
telefoon verwijdert.
Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen
exploderen als ze te heet worden.
Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen.
Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk.
Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
Voorkom storingen in pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons
en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen.
Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research.
Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon
interfereert met de werking van een pacemaker of andere
medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk
uit en neemt u voor nader advies contact op met de
fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.
Zorg voor een maximale levensduur van batterij
en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk
is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze
zijn bedoeld.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten
en geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens
worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden
tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart
of telefoon.
Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische
schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis
van andere apparaten.
Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met
uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien
nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt
van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit
wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-
aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of
brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof
en chemicaln en gebieden waarin explosies plaatsvinden.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief
materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen
of accessoires van de telefoon.
Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde
bewegingen
Wanneer u de telefoon gebruikt, houdt u de telefoon ontspannen
vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies
waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeert
u regelmatig.
Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten
of gebroken is
Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand
en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service
Center. De garantie van de fabrikant is niet van
toepassing
op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik kan niet bellen via contakten wel als ik zelf nummer invoer Gesteld op 21-8-2020 om 17:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het gespreksvolume hoger krijgen van de E1150 Gesteld op 3-5-2020 om 19:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • MIJN TELEFOON is door geschakeld met de huis telefoon maar nu doet het niet meer ik kan er nu niet meer mee bellen er staat een sleutel op Gesteld op 1-12-2019 om 11:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe navigeer ik in het menu van de Samsung E1150 Cobble om een onbekend nummer te blokkeren
  Gesteld op 9-10-2019 om 11:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is er nog een oplader te koop voor de samsung GE 1150 helaas is die van mij stuk Gesteld op 1-3-2019 om 11:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • probeer de zwarte markt in beverwijk (gratis) hier staan heel veel telefoon handelaren, zoek eerst naar de goedkoopste!, groetjes Geantwoord op 9-10-2019 om 11:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wanneer ik bel komt er op het display te staan:voorwaardelijk doorschakelen ingeschakeld.
  En wordt dus de verbinding verbroken. Hoe kan ik dat verhelpen? Gesteld op 26-9-2018 om 19:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een inkomend nummer blokkeren? Ik heb een ouder type van gsm type GT-E1150i maar deze doet het nog prime.Ik word steeds lastig gevallen door dezelfde beller en wil deze nu graag blokkeren,graag jullie hulp. Gesteld op 1-9-2018 om 12:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Gsm.samsung E1150 hoe kan ik berichten op mijn pc opslaan.Kabeltje heb ik.????? Gesteld op 29-8-2018 om 07:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik min Pincode, 0000, wijzigen in een door mij gekozen Pincode ?
  Type Samsung E1150i.
  Gesteld op 25-7-2018 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De bijgeleverde Gebruiksaanwijzing is zeer beperkt. Waar bijv. vind ik toelichting op de Instellingen? Hoe datumvolgorde Post-In in te stellen? Gesteld op 7-4-2018 om 12:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Inkomende gesprekken gaan direct naar de voicemail. hoe kan ik dat terugzetten? Gesteld op 17-1-2018 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar kan ik een accu/batterij voor dit type GSM kopen Gesteld op 10-1-2017 om 16:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • probeer de zwarte markt in beverwijk (gratis) hier staan heel veel telefoon handelaren, zoek eerst naar de goedkoopste!, groetjes
   Geantwoord op 9-10-2019 om 11:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb per ongeluk op blokkeren op adres gedrukt ipv wissen. Hoe kan ik wee de-blokkeren? Gesteld op 9-7-2016 om 08:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • telefoon zat in mijn werkkleding ,had hem er niet uitgehaald en zat nu in de wasmachine ,wat nu
  is er nog iets aan te doen? Gesteld op 4-4-2016 om 18:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het toestel in een bak met rijst leggen, dan wordt het vocht eruit getrokken, heb het zelf ook gehad en de mijne deed het na een paar dagen in de rijst gelegen te hebben weer. Geantwoord op 4-4-2016 om 20:27

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • toen ik de tijd ging wijzigen ging hij uit en aan maar als ie aan is valt hij weer uit en weer aan Gesteld op 12-3-2016 om 12:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik ontvang geen smsjes van mijn zoon, hij ontvangt mijn smsjes wel en bellen lukt ook zonder problemen. hoe komt het dat ik zijn smsjes niet kan ontvangen? Gesteld op 5-11-2015 om 10:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik bij samsung handy samsungE1150 telefoonnumers blokkeren zodat onze dochter nog alleen ons telefoonnumer kan bellen. Ze is met vreemde mensen aan het bellen en dat vinden wij maar niks hoor graag van jullie Gesteld op 9-7-2015 om 22:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij uitgaande oproepen krijg ik de melding voorwaardelijk doorgeschakeld! Ik kan dus niet bellen! Gesteld op 10-6-2015 om 19:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik van uit het buitenland, oostenrijk sms sturen naar nederland?
  Gesteld op 8-2-2015 om 23:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als u +31 voor het telefoonnummmer plaatst, zou het moet lukken. Het kan zijn dat u nog bij uw mobiele provider moet instellen dat u sms berichten naar het buitenland kunt sturen. Geantwoord op 8-2-2015 om 23:14

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe voeg in bij een contact het + als internationaal nummer +31 toe Gesteld op 29-12-2014 om 13:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat moet ik doen als ik in het buitenland ben? Om dan gebeld te worden. Van af het thuisfront? Gesteld op 10-10-2014 om 22:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kunt u mij vertellen hoe ik met de Samsung GT E1150 een hoofdletter maak midden in een zin. Als u dat wilt doen, zal ik erg blij zijn Gesteld op 9-10-2014 om 11:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat gaat niet met ons goedkoop type de GT- E1150 , vraag het eens bij proximus , zal het met een duurdere gsm gaan ? weet ik niet informatie in handelaar van GSM . Geantwoord op 13-11-2014 om 15:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Als ik iemand bel dan ziet die persoon mijn telefoonnummer. Hoe kan ik dat voorkomen? Gesteld op 29-9-2014 om 16:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Kunt ge gratis laten instellen : het is namelijk het clip:clir systeem , als ge op clib zit leest men altijd wie belt met clir systeem niet men kan ook #31#en de tien nummers die volgen en men kent u niet ( onbekend ) , opletten als ge sms stuurt dan ziet men wie het is en als ge later een andere persoon wilt bellen terug#31#en de tien nummers b.v 0472........ Geantwoord op 13-11-2014 om 14:14

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ga naar instellingen rechts onder dan naar num: 6 toepassingen kies 1 oproepen 1 alle oproepen kies mijn nummer tonen kies dan zie je verbergen klik op verbergen nu zend hij het nummer niet meer mee Suc6Geantwoord op 13-3-2015 om 19:07

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • ik wil de spraak van de beller harder zetten hoe doe ik dit ?
  Gesteld op 17-9-2014 om 17:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb een goedkope gsm ( samsung ) GT-E1150 , wel als ge iemand belt dan tikt ge het nr en op OK ze vragen u dan op scherm wilt ge luidspreker tik links ok en uw gesprek luider , werkt dat met elk type ? weet ik niet . Geantwoord op 13-11-2014 om 14:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een Samsung mobiel GT-E1150i, hoe kan ik met dit apparaat mijn beltegoed opvragen? Gesteld op 17-9-2014 om 17:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb een nieuwe simkaart er in gedaan nu alleen noodoproepen
  Gesteld op 14-9-2014 om 14:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik mijn Samsung GT-E1150 I gebruiken in Canada? Gesteld op 8-9-2014 om 11:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Navraag bij proximus of mobistar , mijn zoon zat in USA Orlando , ik zegde we gaan eens proberen bellen + sms en het lukte . Geantwoord op 8-11-2014 om 00:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe kan ik de Puk Code vinde van mijn samsung gt-e1150 Gesteld op 8-8-2014 om 14:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij aankoop ( nieuw ) in een degelijke winkel geen zorgen , maar opletten een gsm kopen op rommelmarkt riskant boekje met gebruiksaanwijzing hebben deze sjoemalaars niet , en als het een GSM is gestolen of verloren 24 uur kunt ge een nummer bellen " stop of blokkeer mijn gsm , uw kleizoon kan er nog mee spelen ok ! Geantwoord op 8-11-2014 om 00:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik wil mijn mobiele telefoon Samsung GT E-1150i vergrendelen, zodat deze mobiele telefoon niet per ongeluk helemaal uitstaat, hoe doe ik dat Gesteld op 2-8-2014 om 09:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Sommige types zonder klap of schuifdeurtje daar is het nodig om te vergrendelen maar met klapdeur of schuifdeurtje niet nodig , probeer het eens ok.Geantwoord op 13-11-2014 om 14:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik krijg steeds " alleen noodoproepen " vermeld hoe krijg ik dat weg ? Gesteld op 28-7-2014 om 08:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Probeer met een nieuwe simkaart , soms melden ze simkaart zetten probeer dan nog eens ( slecht contakt ) ik zegde het al zonder simkaart en met opgeladen accu kunt ge altijd noodnummers bellen . Geantwoord op 8-11-2014 om 00:14

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik gebruik de Samsung E1150 alleen als ik op vakantie ga.
  Nu heb ik hem twee jaar niet gebruikt en ik weet bij god niet meer wat het nummer was.
  Hoe kom ik daarachter? Gesteld op 12-7-2014 om 23:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goede raad alleen gebruiken op vakantie en 2 jaar rusten , neem uw batterij er maar uit of anders controle optijd opladen . uw nummer beste wel schrijf die in een agenda ( telefoonboekje ) ook goed . Geantwoord op 13-11-2014 om 14:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is het mogelijk om op dit toestel samsung GT-E1150I het NL-Alert op te zetten Gesteld op 29-5-2014 om 16:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Nummer om het bel te goed op te vragen Gesteld op 19-5-2014 om 17:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Plotseling, alleen noodoproepen? mijn telefoon werkt niet meer! theo@kampa.nl Gesteld op 6-5-2014 om 11:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik van de GT E 1180 de geheugenkaart (binnengekomen sms-berichten) leegmaken? Gesteld op 20-4-2014 om 08:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zie ik mijn beltoegoed (hoe moet ik opwaarderen) met een Samsung GT-E1150i? Gesteld op 5-4-2014 om 19:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb per ongeluk het verkeerde nummer in de weigerlijst gezet. Hoe kan ik die weer terughalen? Gesteld op 29-3-2014 om 13:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een Samsung GT-E1050 maar helaas ontbreekt Nederlands. Wel Duits, Frans, Engels, Pools. Hoe kan ik Nederlands toevoegen? Gesteld op 8-3-2014 om 17:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hebt gij uw nieuwe gekocht in Nederland of Vaams gebied in België , geen zorgen maar koop best niet in Engeland of Duitsland . Geantwoord op 3-6-2014 om 00:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dat is de schuld van België ( iets dat men hiet invoert ) hanleiding verplicht in de 3 landstalen en men moest niet sakkeren zoals nu ik kocht eens een dure radio handleiding 8 talen Nederlands zat er niet in het boekje - fameus .Geantwoord op 27-6-2014 om 11:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik voicemail inschakelen op mijn e1150i Gesteld op 8-3-2014 om 16:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Eerst de voicemail uitschakelen,gebruik daarvoor de kabel ET850 (bijgevoegd) . Deze heeft 3 aansluitingspinnen. Verwijder 1 ! Pin en maak contact. Je toestel is nu gereset. Start opnieuw met te duwen op toets 09. Nu kunt ge voicemail inschakelen. Geantwoord op 6-8-2014 om 12:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn gsm is gevallen, nu krijg ik telefoonblokkering en heb een wachtwoord nodig. Hoe kom ik hieraan, reageert niet op de pin-en pukcode. Gesteld op 17-2-2014 om 21:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe weergeef ik mein eigen nummer??????????????????????????????? Gesteld op 7-2-2014 om 00:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het deksel van de batterij en simkaart open krijgen? Gesteld op 29-1-2014 om 17:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Handleiding lezen maar ik weet het bij sommige merken gsm kaartje steken makkelijk is bij andere merken soms niet zo simpel . Geantwoord op 27-6-2014 om 11:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Mijnheer hamer en bijtel ( niet zeveren ) ik heb een gsm dekseltje 2 latjes diep indrukken maar spijtig vingernagels te kort ( slap ) krijg hem niet open sommige merken gsm simpel , ik heb een gsm sim kaartje niet makkelijk te plaatsen en dan die opladers waarom alom niet dezelfde stekker ???Geantwoord op 8-11-2014 om 00:27

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe kan ik zien of de batterij leeg is of hoe leeg hij is Gesteld op 20-1-2014 om 10:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Links of rechts op scherm een laddertje ge kunt zien of hij nog redelijk vol is , anderen vermelden op scherm bat...bijna plat . Geantwoord op 8-11-2014 om 00:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • anoniem bellen hoe doe je dat
  op een samsung gt E 1150 ? Gesteld op 28-12-2013 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat is het clip/clir systeem , kunt ge gratis laten instellen bij proximus clip is men kan altijd zien wie u belde -clir laten zetten dan kan men niet zien wie belde ( anoniem ) ge kunt dat tijdelijk gebruiken #31#en dan het volledig nummer , bv #31#0470293852 wie belde ???maar als ge een tweede maal belt altijd #31#0472431729 probeer het eens ( testen ) ok . Geantwoord op 18-3-2014 om 10:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-E1150 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-E1150 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info