Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
Mobiele GSM-telefoon : E2210B
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden
en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/
EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10
en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in
samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Balfour House, Church eld Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.2.20 Yong-Sang Park / Algemeen directeur
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem
contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van
het Samsung Service Center.
E2210B
Printed in Korea
Code No.:GH68-22379A
Dutch. 03/2009. Rev. 1.1
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan
de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen
afwijken van uw telefoon.
Drukfouten voorbehouden.
Bluetooth QD ID : B014837
www.samsungmobile.com
Informatie over
veiligheid
en gebruik
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar
mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving op
Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een
mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon
beschadigen of letsel veroorzaken.
Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid
van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van medisch personeel op.
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze
functies uit wanneer u zich in een vliegtuig
bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig
veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de
luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze
over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is
uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig
wordt gevraagd.
Bescherm batterijen en opladers tegen schade
Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme
temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/11 F).
Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en
levensduur van de batterijen afnemen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen
de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of
permanente schade aan batterijen veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig
Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan
ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak
de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van
de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan
de telefoon.
Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stof ge, vuile
locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te
voorkomen.
De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm
de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige
schade te voorkomen.
Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende
delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed
meer werkt.
Gebruik de camerafl itser of het cameralicht van de telefoon
niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden
beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met
magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende
langere tijd in contact komen met magnetische velden.
Voorkom storing met andere elektronische
apparatuur
De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die
storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur
die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers,
gehoorapparaten, medische apparatuur en andere
apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant
van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen
met storing op te lossen.
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Interne antenne
Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd
personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de
garantie niet meer.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij
en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is
voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden
opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze
zijn bedoeld.
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt
van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon
uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-
aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of
brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof
en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en
explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de
onderdelen of accessoires van de telefoon.
Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde
bewegingen
Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de
telefoon, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht
op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op
minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten
en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten en
geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan
leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de
kaart of telefoon.
Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische
elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
geheugenkaart, verkort u de levensduur.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met
uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien
nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten
mogelijk blijft
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of
minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een
alternatieve methode achter de hand houden om contact op
te kunnen nemen met nooddiensten.
Informatie over het SAR-certi caat
(Speci c Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn
opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie
die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-
apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling
overschrijden, de zogenaamde SAR (Speci c Absorption
Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.
Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model
vastgesteld op 0,452 watt per kilogram. Bij normaal gebruik
is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de
telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde
hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden
van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door
waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken,
beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring van deze gebruiksaanwijzing
geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de
EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over
mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of
het informatiemateriaal duidt erop dat het product
en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-
kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke
schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met
de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met
hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen)
Dit merkteken op de accu, handleiding of
verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde
van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval
mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd
of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in
de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze
wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw
omgeving.
Veiligheidswaarschuwingen
Houd de telefoon buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en
huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of
kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Als u naar muziek luistert met een headset op
hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd.
Gebruik het minimale volume waarmee u het
gesprek of de muziek kunt horen.
Installeer mobiele telefoons en apparatuur
voorzichtig
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende
apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het
plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar
de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde
draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als
airbags zich snel ontvouwen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en
geef deze af volgens de voorschriften
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die speci ek voor uw telefoon zijn
ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen
ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon
beschadigen.
Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle
plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte
batterijen en toestellen.
Leg batterijen of telefoons nooit in of op
verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel
of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel
de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne
kortsluiting en oververhitting te voorkomen.
Voorkom verstoring van pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons
en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit
wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als
u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een
pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de
telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant
van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen
en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.
E2210B_NL.indb 1 2009-03-13 �� 10:31:46
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Is het telefoonboek via blue tooth tr downloaded maar auto? Gesteld op 7-5-2020 om 17:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ja heb probleem om terug op het scherm het uur er op te zetten
  de klok voor het alarm = niet het juiste dat op het scherm moet
  komen ????? hoe moet ik het er terug in zetten
  dank Gesteld op 21-12-2019 om 18:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het telefoneren naar een ander toestel word ik direkt in wacht gezet
  Gesteld op 12-7-2019 om 14:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  Hoe kan ik mijn samung e2210b ontgrendelen Gesteld op 30-4-2017 om 17:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Druk op het icoontje met telefoonhoorntje waar mee je een gesprek afsluit,net zo lang tot er terug wat beeld komt,uiteindelijk vragen ze je pincode,is die ok slaat je toestel terug aan .Veel succes Geantwoord op 1-5-2017 om 07:58

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • hoe lettergrootte veranderen in telefoonboek samsung E2210B Gesteld op 25-4-2017 om 12:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik bellen zonder mijn nummer te laten verschijnen aan de oproeper Gesteld op 10-9-2014 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik het volume harder zetten?
  Gesteld op 20-1-2014 om 18:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik nummerweergave uit Gesteld op 16-4-2013 om 08:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ga naar 'SETTINGS', ga naar nr 6 APPLICATION, ga naar 1 CALL SETTINGS, ga naar 1 all calls, ga naar 1 SHOW MY NUMBER, set op vakje HIDE NUMBER. Klik op SAVE.
   Voilà, ik hoop dat het je kan helpen.
   grt
   Geantwoord op 16-4-2013 om 09:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik zou van mijn mobiele telefoon mijn foto's op mijn laptop zetten.
  Is hier een programma voor? Gesteld op 15-1-2013 om 16:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb dit ook opgezocht en het moet lukken met een Blue Tooth programma. Die kan je op diverse plaatsen downloaden op het internet. Geantwoord op 15-1-2013 om 17:27

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • GSM valt regelmatig volledig uit. Wat is dat ? Gesteld op 23-3-2012 om 16:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung E2210B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung E2210B in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info