Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/63
Pagina verder
NEDERLANDS
2
1. Haal voordat u het apparaat schoon gaat maken de stekker uit het
stopcontact. Gebruik geen vloeibaar schoonmaakmiddel of een
reinigingsmiddel in een spuitbus. Veeg het apparaat schoon met een
vochtige doek.
2. Gebruik geen accessoires of aansluitelementen die niet zijn
goedgekeurd door de fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren.
3. Gebruik het apparaat niet in de buurt van
water – bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak,
gootsteen, wastobbe, in een vochtige kelder
of bij een zwembad.
4. Plaats het apparaat niet op een onstabiele
standaard, rek of tafel. Als u dat wel doet, kan
het apparaat vallen, waardoor er ernstig
persoonlijk letsel en schade aan het apparaat
kan ontstaan.
Gebruik alleen een tafel die aan de eisen van
de fabrikant voldoet of die u samen met het
apparaat hebt aangeschaft. Houd u bij de
installatie aan de instructies en gebruik de
aanbevolen installatiebenodigdheden.
5. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat. Abrupt stoppen, te hard duwen en
oneffen oppervlakken kunnen ertoe leiden dat
het apparaat en het verrijdbaar onderstel
omvallen.
6. Gebruik alleen de voedingsbron die op het etiket is vermeld. Als u niet
zeker bent over het voltage, kunt u contact opnemen met de
leverancier bij wie u het product hebt gekocht. Informatie over het
gebruik van batterijen of een ander type voedingsbron vindt u in dit
boekje.
7. Leid het netsnoer zodanig dat het niet
waarschijnlijk is dat erop wordt getrapt en dat
het niet kan worden afgekneld door voorwerpen
die erop of ertegen worden geplaatst. Let bij
netsnoeren vooral op de stekker en het punt
waarop het netsnoer het apparaat verlaat.
8. Verwijder het netsnoer uit de wandcontactdoos
en koppel de kabels tussen het apparaat en de
antenne los tijdens onweer of als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
Hiermee voorkomt u schade door blikseminslag
en ernstig letsel door elektrische schokken.
9. Zorg ervoor dat wandcontactdozen of
verlengkabels niet overbelast worden. Dit kan
brand of elektrische schokken veroorzaken.
10. Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in
het apparaat terechtkomen. Als een vreemd voorwerp interne delen
of bepaalde gebieden binnen het apparaat raakt waar sprake is van
hoogspanning, bestaat het risico van brand of elektrische schokken.
Mors geen vloeistoffen over het apparaat.
Opmerkingen en veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken.
Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor eventueel toekomstig gebruik.
Houd u aan alle waarschuwingen die op het product zijn vermeld.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung DVD-L1200W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung DVD-L1200W in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung DVD-L1200W

Samsung DVD-L1200W Gebruiksaanwijzing - English - 33 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info