Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
FOUR À MICRO–ONDES
Mode d’emploi et Guide de cuisson
C138ST / C138STB
C138STT / C138STF
C139ST / C139STB
C139STT / C139STF
Présentation rapide ................................................................................2
Le four ....................................................................................................3
Tableau de commandes ........................................................................3
Accessoires............................................................................................4
Utilisation du mode d’emploi ..................................................................5
Précautions de sécurité..........................................................................6
Installation ..............................................................................................7
Sélectionner la langue d’affichage .........................................................8
Réglage de l'heure .................................................................................8
Comment fonctionne un four à micro-ondes..........................................9
Vérifiez que votre four fonctionne correctement ....................................9
Que faire en cas de doute ou de problème..........................................10
Cuire / Réchauffer ................................................................................11
Niveaux de puissance et variations de temps......................................11
Arrêt de la cuisson................................................................................12
Changer le temps de cuisson...............................................................12
La fonction Cuisson automatique.........................................................13
La fonction Réchauffage automatique .................................................14
La fonction Décongélation automatique...............................................15
La fonction Cuisine pour enfant / Snack ..............................................16
Utiliser le mode Cafétéria.....................................................................18
Les plats Cafétéria ...............................................................................18
Utilisation du plateau croustillant..........................................................19
Utilisation de la plaque et de la grille métallique carrée.......................20
Cuisson en plusieurs étapes ................................................................22
Réglage du temps de repos .................................................................23
Choix des accessoires .........................................................................23
Préchauffage du four............................................................................23
Cuisson par convection........................................................................24
Griller....................................................................................................24
Choisir la position de l’élément chauffant.............................................25
Cuisson à la broche..............................................................................25
Utilisation de la multi-broche verticale..................................................26
Combiner micro-ondes et gril ...............................................................26
Combiner micro-ondes et convection...................................................27
Verrouillage de sécurité du four à micro-ondes ...................................28
Vitesse de Déroulement.......................................................................28
Éteindre le bippeur ...............................................................................29
Arrêt manuel du plateau tournant.........................................................29
Guide d’ustensiles ................................................................................30
Guide de cuisson..................................................................................31
Nettoyage de votre four à micro-ondes................................................44
Rangement et réparation de votre four à micro-ondes ........................44
Spécifications techniques.....................................................................45
C139ST_FR.fm Page 1 Friday, February 15, 2002 9:27 AM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung C138ST bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung C138ST in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung C138ST

Samsung C138ST Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 48 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info