Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT
IRAN 021-8255 www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA (+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
U.A.E
800-SAMSUNG
(800 - 726 7864)
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
QATAR 800-CALL (800-2255)
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN 8000-GSAM (8000-4726)
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN 800-SAM CS (800-72627)
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
JORDAN
0800-22273
06 5777444
www.samsung.com/levant
SYRIA 962 5777444 www.samsung.com/levant
LEBANON
961 1484 999
1299
www.samsung.com/levant/support
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
MOROCCO 080 100 22 55 www.samsung.com/n_africa/support
KUWAIT 183-CALL (183-2255)
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
NIGERIA 0800-726-7864 www.samsung.com/africa_en/support
ALGERIA 3004 (Toll Free) www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN 0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
TUNISIA 80 1000 12 www.samsung.com/n_africa/support
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864) www.samsung.com/support
GHANA 0800-100077 www.samsung.com/africa_en/support
BOTSWANA 8007260000 www.samsung.com/support
NAMIBIA 08 197 267864 www.samsung.com/support
ZAMBIA 0211 350370 www.samsung.com/support
ISRAEL *6963 www.samsung.com/il/support/
DB68-06031A-01_A5.indd 32 4/18/2017 8:59:13 AM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung AR..JCFS.. bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung AR..JCFS.. in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 21,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info