Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
{CAUTION:
If you spill fuel and then something ignites it,
you could be badly burned. Fuel can spray out
on you if you open the fuel cap too quickly.
This spray can happen if your tank is nearly
full, and is more likely in hot weather. Open
the fuel cap slowly and wait for any hiss noise
to stop. Then unscrew the cap all the way.
Be careful not to spill fuel. Do not top off or overfill
the tank and wait a few seconds after you have finished
pumping before removing the nozzle. Clean fuel from
painted surfaces as soon as possible. See Washing
Your Vehicle on page 5-89.
When replacing the fuel cap, turn it clockwise until
it clicks. Make sure the cap is fully installed.
The diagnostic system can determine if the fuel cap
has been left off or improperly installed. This would
allow fuel to evaporate into the atmosphere.
See Malfunction Indicator Lamp on page 3-35.
There may also be a light that comes on in the
instrument panel to let you know if your gas cap is
not properly installed. See Check Gas Cap Light
on page 3-43 for more information.
{CAUTION:
If a fire starts while you are refueling, do not
remove the nozzle. Shut off the flow of fuel by
shutting off the pump or by notifying the
station attendant. Leave the area immediately.
Notice: If you need a new fuel cap, be sure to get
the right type. Your dealer can get one for you.
If you get the wrong type, it may not fit properly.
This may cause your malfunction indicator lamp to
light and may damage your fuel tank and emissions
system. See Malfunction Indicator Lamp on
page 3-35.
5-7
2005 - Saab 97X Owner Manual
259

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info