Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Additives
To provide cleaner air, all gasolines in the United States
are now required to contain additives that will help
prevent engine and fuel system deposits from forming,
allowing your emission control system to work
properly. In most cases, you should not have to add
anything to your fuel. However, some gasolines contain
only the minimum amount of additive required to
meet U.S. Environmental Protection Agency regulations.
We recommend that you buy gasolines that are
advertised to help keep fuel injectors and intake valves
clean. If your vehicle experiences problems due to
dirty injectors or valves, try a different brand of gasoline.
Also, your dealer has additives that will help correct
and prevent most deposit-related problems.
Gasolines containing oxygenates, such as ethers and
ethanol, and reformulated gasolines may be available in
your area to contribute to clean air. We recommend
that you use these gasolines, particularly if they comply
with the specifications described earlier.
Notice: Your vehicle was not designed for fuel that
contains methanol. Do not use fuel containing
methanol. It can corrode metal parts in your fuel
system and also damage the plastic and rubber
parts. That damage would not be covered under
your warranty.
Some gasolines that are not reformulated for low
emissions may contain an octane-enhancing additive
called methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl
(MMT); ask the attendant where you buy gasoline
whether the fuel contains MMT. We do not recommend
the use of such gasolines. Fuels containing MMT
can reduce the life of spark plugs and the performance
of the emission control system may be affected.
The malfunction indicator lamp may turn on. If this
occurs, return to your authorized dealer for service.
Fuels in Foreign Countries
If you plan on driving in another country outside the
United States or Canada, the proper fuel may be hard
to find. Never use leaded gasoline or any other fuel
not recommended in the previous text on fuel.
Costly repairs caused by use of improper fuel would
not be covered by your warranty.
To check the fuel availability, ask an auto club,
or contact a major oil company that does business
in the country where you will be driving.
5-5
2005 - Saab 97X Owner Manual
257

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info