Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Overload Protection
The air suspension system is equipped with overload
protection. Overload protection is designed to protect the
air suspension system, and it is an indicator to the
driver that the vehicle is overloaded. When the overload
protection mode is on, it will not allow damage to the
air compressor. However, do not overload the vehicle.
See Loading Your Vehicle on page 4-29.
If the suspension remains at a low height, the rear axle
load has exceeded GAWR (Gross Axle Weight Rating).
When the overload protection mode is activated, the
compressor operates for about 30 seconds to one minute
without raising the vehicle depending on the amount of
overload. This will continue each time the ignition is
turned on until the rear axle load is reduced
below GAWR.
Indicator Light
The indicator light on the inflator switch in the rear
passenger compartment also serves as an indicator for
internal system error. If the indicator light is flashing
without the load leveling function or the inflator being
active, turn off the ignition. The next day turn on
the ignition and check the indicator light. The vehicle
can be driven with the light flashing, but if it is you
should have the vehicle serviced as soon as possible.
Towing a Trailer
{CAUTION:
If you do not use the correct equipment and
drive properly, you can lose control when you
pull a trailer. For example, if the trailer is too
heavy, the brakes may not work well — or even
at all. You and your passengers could be
seriously injured. Pull a trailer only if you have
followed all the steps in this section. Ask your
dealer for advice and information about towing
a trailer with your vehicle.
Notice: Pulling a trailer improperly can damage
your vehicle and result in costly repairs that would
not be covered by your warranty. Always follow
the instructions in this section and check with your
dealer for more information about towing a trailer
with your vehicle.
To identify the trailering capacity of your vehicle, you
should read the information in “Weight of the Trailer” that
appears later in this section.
4-35
2005 - Saab 97X Owner Manual
243

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info