Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Many adults by some estimates, nearly half the adult
population choose never to drink alcohol, so they
never drive after drinking. For persons under 21,
it is against the law in every U.S. state to drink alcohol.
There are good medical, psychological and
developmental reasons for these laws.
The obvious way to eliminate the leading highway
safety problem is for people never to drink alcohol and
then drive. But what if people do? How much is
“too much” if someone plans to drive? It is a lot less
than many might think. Although it depends on
each person and situation, here is some general
information on the problem.
The Blood Alcohol Concentration (BAC) of someone
who is drinking depends upon four things:
The amount of alcohol consumed
The drinker’s body weight
The amount of food that is consumed before and
during drinking
The length of time it has taken the drinker to
consume the alcohol
According to the American Medical Association,
a 180 lb (82 kg) person who drinks three 12 ounce
(355 ml) bottles of beer in an hour will end up with a
BAC of about 0.06 percent. The person would reach the
same BAC by drinking three 4 ounce (120 ml) glasses
of wine or three mixed drinks if each had 1-1/2 ounces
(45 ml) of liquors like whiskey, gin, or vodka.
It is the amount of alcohol that counts. For example,
if the same person drank three double martinis
(3 ounces or 90 ml of liquor each) within an hour,
the person’s BAC would be close to 0.12 percent.
A person who consumes food just before or during
drinking will have a somewhat lower BAC level.
4-3
2005 - Saab 97X Owner Manual
211

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info