Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
AUTO VOL (Automatic Volume): With automatic
volume, the audio system adjusts automatically to make
up for road and wind noise as you drive.
Set the volume at the desired level. Press this button to
select LOW, MEDIUM, or HIGH. Each higher setting will
allow for more volume compensation at faster vehicle
speeds. Then as you drive, automatic volume increases
the volume, as necessary, to overcome noise at any
speed. The volume level should always sound the same
to you as you drive. NONE will appear on the display if
the radio cannot determine the vehicle speed. To turn
automatic volume off, press this button until AVOL OFF
appears on the display.
Finding a Station
BAND: Press this button to switch between FM1, FM2,
AM, or XM1 or XM2 (if equipped). The display will
show the selection.
e (Tune): Turn this knob to select radio stations.
© SEEK ¨: Press and release the right or the left
arrow to go to the next or to the previous station and stay
there.
To scan stations, press and hold either arrow for more
than two seconds. SCAN will appear on the display and
the radio will produce one beep. The radio will go to a
station, play for a few seconds, then go on to the next
station. Press either arrow again or one of the
pushbuttons to stop scanning presets.
To scan preset stations, press and hold either arrow for
more than four seconds. PSCN will appear on the display
and the radio will produce two beeps. The radio will go to
a preset station, play for a few seconds, then go on to the
next preset station. Press either arrow again or one of the
pushbuttons to stop scanning presets.
The radio will only seek and scan stations with a strong
signal that are in the selected band.
4 (Information): If the current station has a message,
the information symbol will appear on the display. Press
this button to see the message. The message may
display the artist, song title, call in phone numbers, etc.
3-58
2005 - Saab 97X Owner Manual
170

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info