Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
| (Hazard): Press this button to turn the hazard
warning flashers on and off. See Hazard Warning
Flashers on page 3-6 for more information.
q (Customization): Press this button to access the
vehicle settings menu and customize the personal
settings on your vehicle. See DIC Vehicle Customization
on page 3-50 for more information.
r (Select): Press this button to reset certain DIC
functions and set your customization settings.
Pressing any of the four DIC buttons will acknowledge
DIC messages and clear them from the DIC display.
DIC Operation and Displays
The DIC comes on when the ignition is on. After a short
delay the DIC will display the information that was
last displayed before the engine was turned off.
If a problem is detected, a warning message will appear
on the display. Pressing the trip stem on the instrument
panel cluster or any of the DIC buttons will acknowledge
any warning or service messages.
You should take any message that appears on the
display seriously and remember that clearing the
message will only make the message disappear, not
correct the problem.
The DIC has different modes which can be accessed by
pressing the four DIC buttons located on the center
of the instrument panel, above the radio. These buttons
are fuel information, trip information, customization,
and select. The button functions are detailed in
the following pages.
Fuel Information Button
r
(Fuel Information): Press this button to scroll
through the fuel range, fuel used, average fuel economy,
and the engine oil life system.
Fuel Range: Press the fuel information button until
RANGE appears on the display. This mode shows the
remaining distance you can drive without refueling.
It is based on fuel economy and the fuel remaining in
the tank. The display will show LOW if the fuel level
is low.
The fuel economy data used to determine fuel range is
an average of recent driving conditions. As your
driving conditions change, this data is gradually updated.
Fuel range cannot be reset.
Fuel Used: Press the fuel information button until
FUEL USED appears on the display. This mode shows
the number of gallons or liters of fuel used since the
last reset of this menu item. To reset the fuel used
information, press and hold the select button for
one second while FUEL USED is displayed.
3-44
2005 - Saab 97X Owner Manual
156

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info