Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Notice: Modifications made to the engine,
transmission, exhaust, intake, or fuel system of
your vehicle or the replacement of the original tires
with other than those of the same Tire Performance
Criteria (TPC) can affect your vehicle’s emission
controls and may cause this light to come on.
Modifications to these systems could lead to costly
repairs not covered by your warranty. This may
also result in a failure to pass a required Emission
Inspection/Maintenance test.
This light should come on, as a check to show you it is
working, when the ignition is on and the engine is
not running. If the light does not come on, have it
repaired. This light will also come on during a
malfunction in one of two ways:
Light Flashing A misfire condition has been
detected. A misfire increases vehicle emissions
and may damage the emission control system on
your vehicle. Diagnosis and service may be
required.
Light On Steady An emission control system
malfunction has been detected on your vehicle.
Diagnosis and service may be required.
If the Light is Flashing
The following may prevent more serious damage to
your vehicle:
Reducing vehicle speed
Avoiding hard accelerations
Avoiding steep uphill grades
If you are towing a trailer, reduce the amount of
cargo being hauled as soon as it is possible
If the light stops flashing and remains on steady,
see “If the Light Is On Steady” following.
If the light continues to flash, when it is safe to do so,
stop the vehicle. Find a safe place to park your vehicle.
Turn the key off, wait at least 10 seconds and restart
the engine. If the light remains on steady, see “If the
Light Is On Steady” following. If the light is still flashing,
follow the previous steps, and see your dealer for
service as soon as possible.
3-36
2005 - Saab 97X Owner Manual
148

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info