Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Outlet Adjustment
Use the air outlets located in the center and on the
sides of your instrument panel to direct the airflow.
Operation Tips
Keep the hood and front air inlets free of ice, snow,
or any other obstruction, such as leaves. The
heater and defroster will work far better, reducing
the chance of fogging the inside of your windows.
When you enter a vehicle in cold weather, select
maximum blower speed for a few moments
before driving. This helps clear the intake ducts of
snow and moisture, and reduces the chance of
fogging the inside of your window.
Keep the air path under the front seats clear of
objects. This helps air to circulate throughout
your vehicle.
Adding outside equipment to the front of your
vehicle, such as hood-air deflectors, may affect the
performance of the heating and air conditioning
system. Check with your dealer before adding
equipment to the outside of your vehicle.
Rear Climate Control System
The lower buttons on the rear seat audio are used to
adjust the rear seat climate controls. The temperature of
the air coming through the rear outlets is determined
by the front passenger’s temperature setting.
z9y (Fan) Press this button to adjust the fan
speed.
z\y (Mode) Press this button to change the
direction of airflow in the rear seat area to either vent,
bi-level or floor mode.
P (On/Off) Press this button to turn the rear climate
controls on or off.
The rear control will only turn on if the front is on and
not in defrost mode.
3-24
2005 - Saab 97X Owner Manual
136

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info