Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Passenger’s Side Temperature Knob: Turn this knob
clockwise or counterclockwise to manually raise or lower
the temperature on the passenger’s side of the vehicle.
The display will show the temperature setting decreasing
or increasing and an arrow pointing toward the
passenger. The passenger’s temperature setting can be
set to match and link to the driver’s temperature setting
by pressing and holding the AUTO button for three
seconds. When adjusting the driver’s side temperature
setting, the passenger’s side temperature setting will
follow and both arrows will appear on the display. The
passenger’s side temperature setting also resets and
relinks to the driver’s side temperature setting if the
vehicle has been off for more than three hours.
Outside Air Temperature Display
A new outside temperature reading will be displayed if
the vehicle has been off for more than three hours. If the
vehicle has been off for less than three hours, the old
temperature reading may be displayed because
underhood heat is affecting the true outside temperature.
Underhood heat can also affect the outside temperature
while the engine is running. It may also take several
minutes of driving before the display updates to
the actual outside temperature.
Automatic Operation
AUTO (Automatic): When automatic operation is
active, the system will control the inside temperature,
the air delivery mode, and the fan speed.
Use the steps below to place the entire system in
automatic mode:
1. Press the AUTO button.
When AUTO is selected, the air conditioning
operation and air outlet mode will be automatically
controlled. The air conditioning compressor will
run continuously when the outside temperature is
over approximately 40°F (4°C). The air inlet
will normally be set to outside air. If it’s hot outside,
the air inlet will automatically switch to recirculate
inside air to help quickly cool down your vehicle.
2. Set the driver’s and passenger’s temperature.
To find your comfort setting, start with a 72°F (22°C)
temperature setting and allow about 20 minutes
for the system to adjust. Turn the driver’s or
passenger’s side temperature knob to adjust the
temperature setting as necessary. If you choose the
temperature setting of 60°F (15°C), the system
will remain at the maximum cooling setting. If you
choose the temperature setting of 90°F (32°C),
the system will remain at the maximum heat setting.
Choosing either maximum setting may not cause
the vehicle to heat or cool any faster.
3-21
2005 - Saab 97X Owner Manual
133

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info