Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Battery Run-Down Protection
This feature shuts off the dome, courtesy and vanity
lamps if they are left on for more than 10 minutes when
the ignition is off. This will keep your battery from
running down.
If the battery run-down protection shuts off the interior
lamps, it may be necessary to do one of the following to
return to normal operation:
Shut off all lamps and close all doors.
Turn the ignition key to RUN.
This feature will also turn off the parking lamps and
headlamps under most conditions, if they are left on.
To turn them back on, turn the exterior lamps knob.
After turning them back on, the lights will not turn
off again unless the vehicle has been started.
Accessory Power Outlets
With the accessory power outlets, you can plug in
auxiliary electrical equipment such as a cellular
telephone or CB radio.
The outlet can accept electrical equipment rated at a
maximum of 20 Amps.
There are two outlets to the right of the cupholder on
the floor console.
To use the outlet, remove the cover. Replace the cover
when not in use.
Certain electrical accessories may not be compatible
with the accessory power outlet and could result
in blown vehicle or adaptor fuses. If you experience a
problem, see your dealer for additional information
on the accessory power outlets.
Notice: Adding any electrical equipment to your
vehicle may damage it or keep other components
from working as they should. The repairs would not
be covered by your warranty. Do not use equipment
exceeding maximum amperage rating. Check
with your dealer before adding electrical equipment.
When adding electrical equipment, be sure to follow
the proper installation instructions included with
the equipment.
Notice: Improper use of the power outlet can cause
damage not covered by your warranty. Do not
hang any type of accessory or accessory bracket
from the plug because the power outlets are
designed for accessory power plugs only.
3-19
2005 - Saab 97X Owner Manual
131

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info