Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Instrument Panel Overview ...............................3-4
Hazard Warning Flashers ................................3-6
Other Warning Devices ...................................3-6
Horn .............................................................3-6
Tilt Wheel .....................................................3-6
Turn Signal/Multifunction Lever .........................3-7
Turn and Lane-Change Signals ........................3-7
Headlamp High/Low-Beam Changer ..................3-8
Flash-to-Pass .................................................3-8
Windshield Wipers ..........................................3-9
Windshield Washer .......................................3-10
Headlamp Washer ........................................3-11
Cruise Control ..............................................3-11
Headlamps ..................................................3-14
Daytime Running Lamps (DRL) .......................3-15
Automatic Headlamp System ..........................3-16
Fog Lamps ..................................................3-17
Instrument Panel Brightness ...........................3-17
Dome Lamps ...............................................3-17
Dome Lamp Override ....................................3-18
Entry Lighting ...............................................3-18
Exit Lighting .................................................3-18
Reading Lamps ............................................3-18
Battery Run-Down Protection ..........................3-19
Accessory Power Outlets ...............................3-19
Climate Controls ............................................3-20
Dual Automatic Climate Control System ...........3-20
Outlet Adjustment .........................................3-24
Rear Climate Control System .........................3-24
Warning Lights, Gages, and Indicators ............3-25
Instrument Panel Cluster ................................3-26
Speedometer and Odometer ...........................3-27
Trip Odometer ..............................................3-27
Tachometer .................................................3-27
Safety Belt Reminder Light .............................3-28
Passenger Safety Belt Reminder Light .............3-28
Airbag Readiness Light ..................................3-29
Passenger Airbag Status Indicator ...................3-30
Charging System Light ..................................3-32
Voltmeter Gage ............................................3-32
Brake System Warning Light ..........................3-33
Anti-Lock Brake System Warning Light .............3-34
Engine Coolant Temperature Gage ..................3-35
Malfunction Indicator Lamp .............................3-35
Oil Pressure Gage ........................................3-38
Change Engine Oil Light ................................3-39
Security Light ...............................................3-40
Cruise Control Light ......................................3-40
Reduced Engine Power Light .........................3-40
Highbeam On Light .......................................3-41
Service All-Wheel Drive Light .........................3-41
Section 3 Instrument Panel
3-1
2005 - Saab 97X Owner Manual
113

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info