Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
To store the memory settings, do the following:
1. Adjust the driver’s seat, including the seatback
recliner and lumbar, both of the outside mirrors,
and the adjustable pedals, if equipped, to the
desired position.
2. Press and hold the 1 or 2 button of the memory
control for three seconds. A double chime will sound
to let you know that the position has been stored.
To repeat the procedure for a second driver, follow the
preceding steps, pressing the other numbered memory
control button.
To recall the memory settings, press and release
button 1 or 2 while the vehicle is in PARK (P).
A single chime will sound and the memory position
will be recalled.
To stop recall movement of the memory seat feature at
any time, press one of the memory buttons or power
seat controls.
Easy Exit Seat
The control for the easy exit seat function is located on
the driver’s door below the memory buttons 1 and 2.
The easy exit seat button is used to program and recall
the desired driver’s seat position when exiting or entering
the vehicle. The mirrors, power lumbar, recline, and
adjustable pedals, if equipped, positions will not be stored
or recalled when using the easy exit seat function.
The seat position can be saved for up to two drivers.
To store the easy exit seat position, do the following:
Press and release the 1 or 2 button of the memory control
for less than three seconds. The seat will move to the
stored memory position.
1. Adjust the seat to the desired exit position.
2. Press and hold the easy exit seat button for more
than three seconds. A double chime will sound to let
you know that the position has been stored for the
selected button 1 or 2.
To repeat the procedure for a second driver, follow the
preceding steps, pressing the other numbered memory
control button.
To recall the easy exit seat position, do one of the
following:
Press the easy exit seat button on the memory
control while the vehicle is in PARK (P). The seat will
move to the stored exit position.
Or, if the easy exit seat feature is activated in the
Driver Information Center (DIC), removing the key
from the ignition will move the seat to the exit
position. See “Easy Exit Seat” under DIC Vehicle
Customization on page 3-50 for more information on
activating this feature in the DIC.
2-46
2005 - Saab 97X Owner Manual
112

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info