Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Do not exceed the maximum vehicle capacity when
loading your vehicle. For more information on vehicle
capacity and loading, see Loading Your Vehicle on
page 4-29.
To prevent damage or loss of cargo as you are driving,
check now and then to make sure the luggage carrier
is locked and cargo is still securely fastened.
When the luggage carrier is not in use, place the
crossrails at the following positions for reduced wind
noise. Place one crossrail at the rear most point of the
vehicle and the other crossrail above the opening of
the rear door.
Rear Floor Storage Lid
{CAUTION:
If any removable convenience item is not
secured properly, it can move around in a
collision or sudden stop. People in the vehicle
could be injured. Be sure to secure any such
item properly.
Your vehicle has a rear cargo area with a removable
storage lid.
To remove the rear floor storage lid, do the following:
1. Press the latch release and lift up the latch handle.
2. Raise the lid slightly to unhook it.
3. Pull the lid toward you to release it from the forward
mounting slots.
To reinstall the rear floor storage lid, reverse the
previous steps. Make sure the lid is secure by applying
slight pressure to the latch until you hear it click.
2-43
2005 - Saab 97X Owner Manual
109

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info