Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Safe and Sound Plan
Advanced Automatic Collision Notification
Automatic Notification of Airbag Deployment
Emergency Services
Roadside Assistance
Stolen Vehicle Tracking
Accident Assist
Remote Door Unlock/Vehicle Alert
Remote Diagnostics
Online Concierge
Directions and Connections Plan
All Safe and Sound Plan Services
Driving Directions
Ride Assist
Information and Convenience Services
OnStar
®
Personal Calling
As an OnStar
®
subscriber, the Personal Calling
capability is an available hands-free wireless phone that
is integrated into the vehicle. Calls can be placed
nationwide using simple voice commands with no
additional contracts and no additional roaming charges.
To find out more about OnStar
®
Personal Calling,
refer to the OnStar
®
user’s guide in the vehicle’s glove
box, visit www.onstar.com or www.onstarcanada.com;
or speak to an OnStar
®
advisor by pressing the OnStar
®
button or calling 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827).
OnStar
®
Virtual Advisor
Virtual Advisor is a feature of OnStar
®
Personal Calling
that uses minutes to access up-to-date weather and
traffic reports for your area, news and sports updates,
stock quotes, entertainment, and more. Customize your
information profile at www.myonstar.com. See the
OnStar
®
user’s guide for more information.
2-35
2005 - Saab 97X Owner Manual
101

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info