Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Engine Coolant Heater
If your vehicle has an engine coolant heater. In very
cold weather, 0°F (18°C) or colder, the engine coolant
heater can help. You will get easier starting and
better fuel economy during engine warm-up. Usually,
the coolant heater should be plugged in a minimum
of four hours prior to starting your vehicle. At
temperatures above 32°F (0°C), use of the coolant
heater is not required.
To Use the Engine Coolant Heater
1. Turn off the engine.
2. Open the hood and unwrap the electrical cord.
The cord is located on the driver’s side of the
engine compartment, behind the battery.
3. Plug it into a normal, grounded 110-Volt AC outlet.
{CAUTION:
Plugging the cord into an ungrounded outlet
could cause an electrical shock. Also, the
wrong kind of extension cord could overheat
and cause a fire. You could be seriously injured.
Plug the cord into a properly grounded
three-prong 110-volt AC outlet. If the cord will
not reach, use a heavy-duty three-prong
extension cord rated for at least 15 amps.
4. Before starting the engine, be sure to unplug and
store the cord as it was before to keep it away
from moving engine parts. If you do not, it could
be damaged.
How long should you keep the coolant heater plugged in?
The answer depends on the outside temperature,
the kind of oil you have, and some other things. Instead of
trying to list everything here, we ask that you contact your
dealer in the area where you will be parking your vehicle.
The dealer can give you the best advice for that
particular area.
2-23
2005 - Saab 97X Owner Manual
89

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info