Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Remote Keyless Entry System
Your keyless entry system operates on a radio
frequency subject to Federal Communications
Commission (FCC) Rules and with Industry Canada.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation of the device.
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation of the device.
Changes or modifications to this system by other than
an authorized service facility could void authorization to
use this equipment.
At times you may notice a decrease in range. This is
normal for any remote keyless entry system. If the
transmitter does not work or if you have to stand closer
to your vehicle for the transmitter to work, try this:
Check the distance. You may be too far from your
vehicle. You may need to stand closer during
rainy or snowy weather.
Check the location. Other vehicles or objects may
be blocking the signal. Take a few steps to the
left or right, hold the transmitter higher, and
try again.
Check to determine if battery replacement is
necessary. See “Battery Replacement” under
Remote Keyless Entry System Operation
on page 2-6.
If you are still having trouble, see your dealer or a
qualified technician for service.
2-5
2005 - Saab 97X Owner Manual
71

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info