Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Servicing Your Airbag-Equipped
Vehicle
Airbags affect how your vehicle should be serviced.
There are airbag system parts in several places around
your vehicle. You do not want the system to inflate while
someone is working on your vehicle. Your dealer and the
service manual have information about servicing your
vehicle and the airbag system. To purchase a service
manual, see Service Publications Ordering Information
on page 7-7.
{CAUTION:
For up to 10 seconds after the ignition key is
turned off and the battery is disconnected, an
airbag can still inflate during improper service.
You can be injured if you are close to an
airbag when it inflates. Avoid yellow
connectors. They are probably part of the
airbag system. Be sure to follow proper
service procedures, and make sure the person
performing work for you is qualified to do so.
The airbag system does not need regular maintenance.
Adding Equipment to Your
Airbag-Equipped Vehicle
Q: Is there anything I might add to the front or
sides of the vehicle that could keep the
airbags from working properly?
A: Yes. If you add things that change your vehicle’s
frame, bumper system, front end or side sheet
metal or height, they may keep the airbag system
from working properly. Also, the airbag system may
not work properly if you relocate any of the airbag
sensors. If you have any questions about this,
you should contact Customer Assistance before you
modify your vehicle. The phone numbers and
addresses for Customer Assistance are in Step Two
of the Customer Satisfaction Procedure in this
manual. See Customer Satisfaction Procedure on
page 7-2.
1-58
2005 - Saab 97X Owner Manual
64

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info