Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
When the passenger sensing system has turned off the
passenger’s frontal airbag, the off indicator in the
rearview mirror will light and stay lit to remind you that
the airbag is off.
If a child restraint has been installed and the on
indicator is lit, turn the vehicle off. Remove the child
restraint from the vehicle and reinstall the child restraint
following the child restraint manufacturer’s directions
and refer to Securing a Child Restraint in the Right Front
Seat Position on page 1-42.
If after reinstalling the child restraint and restarting the
vehicle, the on indicator is still lit, check to make
sure that the vehicle’s seatback is not pressing the child
restraint into the seat cushion. If this happens, slightly
recline the vehicle’s seatback and adjust the seat
cushion if possible. Also make sure the child restraint is
not trapped under the vehicle head restraint. If this
happens, adjust the head restraint.
If the on indicator is still lit, secure the child in the child
restraint in a rear seat position in the vehicle and
check with your dealer.
The passenger sensing system is designed to enable
(may inflate) the right front passenger’s frontal
airbag anytime the system senses that a person of adult
size is sitting properly in the right front passenger’s
seat. When the passenger sensing system has allowed
the airbag to be enabled, the on indicator will light
and stay lit to remind you that the airbag is active.
For some children who have outgrown child restraints
and for very small adults, the passenger sensing system
may or may not turn off the right front passenger’s
frontal airbag, depending upon the person’s seating
posture and body build. Everyone in your vehicle who
has outgrown child restraints should wear a safety
belt properly whether or not there is an airbag for
that person.
If a person of adult-size is sitting in the right front
passenger’s seat, but the off indicator is lit, it could be
because that person is not sitting properly in the seat.
If this happens, turn the vehicle off and ask the person to
place the seatback in the fully upright position, then sit
upright in the seat, centered on the seat cushion, with the
person’s legs comfortably extended. Restart the vehicle
and have the person remain in this position for about
two minutes. This will allow the system to detect that
person and then enable the passenger’s airbag.
1-56
2005 - Saab 97X Owner Manual
62

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info