Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Passenger Sensing System
Your vehicle has a passenger sensing system for the
right front passenger’s position. A passenger airbag
status indicator in the rearview mirror will be visible
when you turn your ignition key to START or RUN.
The words ON and OFF or the symbol for on and off,
will be visible during the system check. When the
system check is complete, either the word ON or the
word OFF, or the symbol for on or the symbol for off will
be visible. See Passenger Airbag Status Indicator on
page 3-30.
The passenger sensing system will turn off the right
front passenger’s frontal airbag under certain conditions.
The driver’s airbag and the side airbags are not part
of the passenger sensing system.
The passenger sensing system works with sensors that
are part of the right front passenger’s seat and safety
belt. The sensors are designed to detect the presence
of a properly-seated occupant and determine if the
passenger’s frontal airbag should be enabled
(may inflate) or not.
Accident statistics show that children are safer if they
are restrained in the rear rather than the front seat.
General Motors recommends that child restraints
be secured in a rear seat, including an infant riding in a
rear-facing infant seat, a child riding in a forward-facing
child seat and an older child riding in a booster seat.
Passenger Airbag Status Indicator United States
Passenger Airbag Status Indicator Canada
1-54
2005 - Saab 97X Owner Manual
60

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info