628331

Advertentie

15
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Pagina 18
Gen e ral d at a
Manufacturer: S.V. ITALIA S.r.l.
Via Mazzini 57
I-20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. +39 0331 515 230
Fax +39 0331 516 881
Mail info@svitalia.eu
V.A.T. No. IT12610070158
Model VIENNETTA LEVA
Version 1 group semiautomatic
Technical data
Brewing group 1
Steam wand 1
Hot water wand 1
Operation semiautomatic
Boiler water refill automatic
Voltage Please refer to the
technical data plate on
the machine
Wattage Please refer to the
technical data plate on
the machine
Dimensions 45,5x35,5x41H cms
Weight 29 kgs
Pagina 15
Dis i n sta l la zione
Operazione da effettuarsi anche nel caso di prolungato periodo di non
utilizzo della macchina.
Operazioni da effettuarsi a macchina accesa a cura di servizio tecnico
autorizzato.
Posizionare un recipiente sotto la lancia acqua calda (dis. 1
C)
Aprire il rubinetto dell’acqua calda e fare defluire tutta l’acqua
della caldaia
Chiudere il rubinetto dell’acqua calda ad operazione finita
Spegnere l’interruttore generale (pos. 0)
Staccare la spina elettrica
Operazioni da effettuarsi a macchina spenta a cura di servizio tecnico
autorizzato
Svuotare il serbatoio, pulirlo accuratamente e asciugarlo
Accertarsi che la leva erogazione sia completamente abbas-
sata
Immagazzinare la macchina in luogo asciutto inaccessibile ai
minori.
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw SV Italia SAB Vienetta Levetta bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van SV Italia SAB Vienetta Levetta in de taal/talen: Engels, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 2,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info