628331

Advertentie

14
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Pagina 14
Colle gam e nt o ret e id r i c a
La macchina è predisposta per il funzionamento mezzo tanica.
ATTENZIONE: chiudere il rubinetto, posto nella parte inferiore
della macchina (dis. 2-P)
Collegare il tubo per l’attacco alla rete idrica al rubinetto (dis. 2-O)
Premere interruttore verde (dis. 2-N) )
Aprire il rubinetto della rete idrica per permettere il passaggio
dell’acqua
Pu l i zia e cu r a
Per ottenere la massima efficienza dalla macchina da caffè
VIENNETTA LEVA e mantenere inalterato nel tempo il suo aspetto,
sono necessarie le seguenti semplici operazioni di pulizia serale a cura
dell’utilizzatore:
Operazioni a macchina accesa:
Togliere il portafiltro, svuotarlo e lavare portafiltro e filtro con acqua
calda
Erogare un po’ di acqua dal gruppo senza il portafiltro :Attenzione:
rischio di ustione con acqua calda.
Spazzolare la parte interna del gruppo per rimuovere eventuali resi-
dui di caffè
Aprire brevemente il rubinetto vapore : Attenzione: rischio di ustione
con vapore.
Erogare brevemente dal rubinetto acqua calda : Attenzione: rischio di
ustione con acqua calda.
Operazioni a macchina spenta e fredda:
Pulire con panno umido la bacinella scaldatazze
Pulire con panno non abrasivo la lance vapore e acqua calda.
Svuotare e pulire la bacinella sottotazza e la relativa griglia.
Svuotare e lavare il serbatoio
Pulire la carrozzeria della macchina con panno non abrasivo.
Pagina 19
Int r o du c t ion
Read and understand all instructions. These instructions provide impor-
tant information on the correct installation, safe and correct use and
maintenance of your espresso machine model VIENNETTA LEVA.
Thoroughly read this manual before you start to use this product. In par-
ticular, be sure to read and fully understand the Safety Precautions de-
scribed in this manual before you use this product.
For further information or additional handbooks, please contact your
distributor or the manufacturer.
Also, store this manual in a safe place so that it can be easily referred to
during use of this product.
This handbook is an essential part of the machine.
This handbook reflects the current manufacturing requirements and is
subject to change according to future modifications.
The manufacturer is free to modify this manual without updating previ-
ous editions except in exceptional cases.
The manufacturer accepts no responsibility for damage to persons or
objects caused by incorrect installation and unreasonable use and
maintenance
The instructions in this handbook are in no way a substitute for the
safety instructions and technical data on the machine or the packaging
concerning installation and function.
This machine is to be operated according to the instructions supplied in
the handbook by a responsible adult person.
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw SV Italia SAB Vienetta Levetta bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van SV Italia SAB Vienetta Levetta in de taal/talen: Engels, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 2,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info