Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/81
Pagina verder
Niveau de pression acoustique 89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique 96 dB(A)
Valeur d'accélération de la moyenne
quadratique pondérée 11,3 m/s
2
Sound pressure level 89 dB(A)
Sound power level 96 dB(A)
Weighted root mean
square acceleration value 11.3 m/s
2
Schalldruckpegel 89 dB(A)
Schallleistungspegel 96 dB(A)
Beschleunigung des
quadratischen gewogenen Mittelwerts 11,3 m/s
2
Nivel de presión acústica 89 dB(A)
Nivel de potencia acústica 96 dB(A)
Valor de aceleración de la
media cuadrática ponderada 11,3 m/s
2
Livello di pressione acustica 89 dB(A)
Livello di potenza acustica 96 dB(A)
Valore d’accelerazione della
media quadratica ponderata 11,3 m/s
2
Nível de pressão acústica 89 dB(A)
Nível de potência acústica 96 dB(A)
Valor da aceleração da
média quadrática ponderada 11,3 m/s
2
Geluidsdrukniveau 89 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 96 dB(A)
Versnellingswaarde van
de gewogen effectieve waarde 11,3 m/s
2
Ljudtrycksnivå 89 dB(A)
Ljudeffektnivå 96 dB(A)
Accelerationsvärde för
viktat kvadratiskt medeltal 11,3 m/s
2
Lydtryksniveau 89 dB(A)
Lydstyrkeniveau 96 dB(A)
Accelerationsværdi for
vægtet kvadratmiddeltal 11,3 m/s
2
Lydtrykknivå 89 dB(A)
Lydstyrkenivå 96 dB(A)
Veid kvadratisk middelverdi
av akselerasjonsverdien 11,3 m/s
2
Äänenpainetaso 89 dB(A)
Äänen tehotaso 96dB(A)
Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo 11,3 m/s
2
S
F
GB
D
E
I
P
NL
DK
N
FIN
Επίπεδο ακουστικής πίεσης 89 dB(A)
Επίπεδο ακουστικής ισχύος 96 dB(A)
Tιµή επιτάχυνσης της σταθµισµένης
µέσης τετραγωνικής τιµής 11,3 m/s
2
Hangnyomás szint 89 dB(A)
Hangerő szint 96 dB(A)
A gyorsítás négyzetes
súlyozott átlag értéke 11,3 m/s
2
Hladina akustického tlaku 89 dB(A)
Hladina akustického výkonu 96 dB(A)
Vážená efektivní hodnota zrychlení 11,3 m/s
2
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl 89 ‰Å(A)
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 96 ‰Å(A)
ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ
ÛÏÂÂÌÌÓÈ Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ 11,3 Ï/ÒÂÍ
2
Nivel de presiune acustică 89 dB(A)
Nivel de putere acustică 96 dB(A)
Valoarea acceleraţiei medie
pătratică ponderată 11,3 m/s
2
Poziom ciśnienia akustycznego 89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 96 dB(A)
Wartość skuteczna przyspieszenia
średnia kwadratowa ważona 11,3 m/s
2
Nivo zvočnega pritiska 89 dB(A)
Nivo zvočne moči 96 dB(A)
Efektivna vrednost uteženega pospeška 11,3 m/s
2
Razina akustičnog pritiska 89 dB(A)
Razina jačine zvuka 96 dB(A)
Ponderirana vrijednost ubrzanja RMS-a 11,3 m/s
2
Akustik basnç düzeyi 89 dB(A)
Ses güç seviyesi 96 dB(A)
Ortalama temel vasat
ağrlğn hzlanma değeri 11,3 m/s
2
SLO
HR
TR
GR
RO
RU
PL
H
CZ
CID-1802M 8/06/05 14:13 Page 77
80

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ryobi cid 1802 m one bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ryobi cid 1802 m one in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info