Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
200.000 Modelle in Einem
Neueste Technologie für Ersatzfernbedienungen
Sofortiger Kundenservice durch Programmierung vor Ort
Ersetzt mehr als 200.000 Originalfernbedienungen
Kostenersparnis und Vermeidung von Lagerbestand
Ersetzen Sie mit der neuen Symphony PRO in nur
wenigen Sekunden jede einzelne Funktion von mehr
als 200.000 verschiedenen Originalfernbedienungen.
WAS SIE BRAUCHEN
Um Symphony PRO in Ihrem Shop zu programmieren,
benötigen Sie lediglich einen PC mit USB-Anschluss
sowie das Symphony PRO Starterkit mit Schnittstellen-
kabel und Software CD-ROM. Installieren Sie einfach
das Infrarotsystem der Originalfernbedienung des
Kunden auf der Ersatzfernbedienung. Die zugehörige
Software sowie die Referenzdatenbank werden
regelmäßig über Internet aktualisiert.
Das Symphony PRO
Starterkit beinhaltet
ein spezielles
Schnittstellenkabel
sowie eine Software
CD-ROM.
tv
digital
INSTALLATION
Legen Sie die Symphony PRO Software CD-ROM
ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm. Falls die Software nicht automatisch
startet, doppelklicken Sie bitte auf „RunSetup.exe“
im Verzeichnis des CD-ROM Laufwerks. Sobald die
Software installiert ist, können Sie die Sprachauswahl
und persönliche Einstellungen unter SETTINGS
vornehmen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ruwido Symphony Pro Digital bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ruwido Symphony Pro Digital in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ruwido Symphony Pro Digital

Ruwido Symphony Pro Digital Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info