Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
2
English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Svenska
Suomi
Norsk
INDEX
Contents
Introduction page 4
Inserting and changing the batteries page 5
Description of keys page 5
Programming easytip page 5
Adjusting color, contrast, bass,
treble,... for your TV set page 6
Querying the Code Numbers page 7
Inhaltsverzeichnis
Einleitung Seite 8
Einsetzen und Wechseln der Batterien Seite 9
Tastenbeschreibung Seite 9
Einstellen des easytip Seite 9
Einstellung von Farbe, Kontrast, Baß,
Höhen… bei Ihrem Fernseher Seite 11
Auslesen der Code-Nummer Seite 11
Table des matières
Introduction page 12
Insertion et remplacement des piles page 13
Description des touches page 13
Réglage de l’easytip avec vos appareils page 13
Réglage des couleurs, contraste, basse, aiguë...
pour votre télé page 15
Lecture du numéro de code page 15
Indice
Introduzione pagina 18
Inserimento e sostituzione delle batterie pagina 19
Descrizione tasti pagina 19
Impostazione del easytip sui Vs. apparecchi pagina 19
Impostazione di colore, contrasto, bassi
alti ...... sul Vs. televisore pagina 21
Lettura del codice pagina 21
Inhoud
Inleiding pag. 22
Aanbrengen en vervangen van de batterijen pag. 23
Beschrijving van de toetsen pag. 23
Instellen van de easytip op Uw toestellen pag. 23
Instelling van kleur, contrast, lage/hoge tonen
... bij Uw TV. pag. 25
Lezen van de codenummers pag. 25
Innehåll
Inledning sida 26
Isättning och byte av batterier sida 27
Beskrivning av tangenter sida 27
Inställning av easytip för dina apparater sida 27
Inställning av färg, kontrast, bas, höjder...
på din TV sida 29
Kodläsning sida 29
Sisällysluettelo
Johdanto siva 30
Paristojen asennus ja vaihto siva 31
Näppäinten kuvaus siva 31
easytipin ohjelmointi laitteillesi siva 31
Väri-, kontrasti-, basso-
ja diskanttisäätö TV:llesi siva 33
Koodin kyselytoiminto siva 33
Innholdsfortegnelse
Innledning side 34
Innsetting og utskifting av batterier side 35
Beskrivelse av tastene side 35
Å stille inn easytip til de aktuelle apparatene side 35
Å stille inn farge, kontrast, bass, lydstyrke…
på TV-apparatet side 37
Å lese av koden side 37
991 418 00
SOLUTIONS IN INFRARED & ELECTRONICS.
User Manual
Bedin. ET2 V1 offse seebacher 07.03.2001 10:40 Uhr Seite 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ruwido Easytip 2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ruwido Easytip 2 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info