Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
2
Read the instructions and keep them safe. If you pass the appliance on, pass on the instructions
too. Remove all packaging, but keep it till you know the appliance works.
A IMPORTANT SAFEGUARDS
Follow basic safety precautions, including:
1 This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and
store the appliance out of reach of children.
2 Don’t put the kettle, stand, cable, or plug in any liquid; don’t use the kettle in a
bathroom, near water, or outdoors.
3 Don’t touch hot surfaces.
4 Don’t open the lid while the water is heating.
5 Keep the kettle, stand, and cable away from the edges of worktops and out of reach of
children.
6 Put the stand on a stable, level surface.
7 Unplug the stand when not in use, before moving and before cleaning.
8 Don’t use the kettle for any purpose other than heating water.
9 Use the kettle only with the stand supplied (and vice versa).
10 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
11 Don’t operate the appliance if it’s damaged or malfunctions.
12 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or
someone similarly qualified, in order to avoid hazard.
household use only
C FILLING
1 Remove the kettle from the stand.
2 Press the lid lock to open the lid.
3 Fill with at least 2 cups of water, but not above max.
4 If you overfill, the kettle may spit boiling water.
5 Close the lid, and press down to lock it.
C SWITCHING ON
6 Plug the stand into the wall socket.
7 Put the kettle on the stand.
8 Move the switch to 1. The light will come on, and the kettle will heat up.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Russell Hobbs 18534-70 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Russell Hobbs 18534-70 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info