Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FR Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la première utilisation / EN Please read
carefully the “Safety and use instructions” booklet before rst use/ EL Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας
και χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση/ DE Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits-
und Bedienungshinweise“ durch./ NL Gelieve vóór het eerste gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en
gebruiksvoorschriften door te nemen /ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones de seguridad y de uso» antes de
utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual «Instruções de segurança e utilização» antes da
primeira utilização / IT Leggere con attenzione il libretto “Norme di sicurezza e d’uso” al primo utilizzo / CS Před prvním
použitím si, prosím, pečlivě prostudujte „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte
„Bezpečnostné odporúčania apoužitie“. / HU Az első használat előtt gyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és
használati útmutató” című fejezetet / BG Моля, прочетете внимателно книжката “Препоръки за безопасност и
употреба” преди първоначална употреба / RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de
siguranţă şi de utilizare” / SL Pred prvo uporabo natančno preberite »Navodila za varno uporabo« / HR Molimo da prije
prve uporabe pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne upute”.
FR Pour plus d’informations / EN For more information / EL Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση/
DE Weitere Informationen / NL Voor meer informatie / ES Para más información / PT Para mais
informações / IT Per ulteriori informazioni / CS Více informací naleznete zde / SK Pre viac informácií
/ HU További információk / BG За повече информация / RO Pentru informaţii suplimentare /
SL Več informacij / HR Za više informacija.
www.rowenta.com DH422X / DH423X
1. if included
2.
×5
1h
4.
3.
Standby
Standby
Standby
×1
×4
×2
×3
=60%
=50%
=40%
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Rowenta DH4236 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Rowenta DH4236 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 7,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info