Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/220
Pagina verder
Data archiveren met een computer (USB)
184
r
E-60/E-50 Music Workstation
16. Data archiveren met een computer (USB)
De USB-poort van de E-60/E-50 kunt u voor de bestandsuitwisseling met een computer en voor de MIDI-communicatie
gebruiken. Hier gaan we de archiveringsfuncties bespreken, die vaak “Data Storage” heten. Zie blz. 187 voor de MIDI-
functies.
U kunt de volgende bestandstypen van het interne
geheugen of een geheugenkaart naar uw computer –en
vice versa– overbrengen:
De volgende computers en besturingssystemen worden
ondersteund:
Opgelet: De E-60/E-50 leest of genereert geen audiobestanden.
Opgelet: De voor deze verbinding benodigde USB-kabel is een
optie.
(1) Verbreek de verbinding tussen de USB-poort van
de E-60/E-50 en uw computer (als u al een kabel
hebt aangesloten).
(2) (Voor Windows XP:) Als u nu gevraagd wordt uw
computer te herstarten, moet u dat doen.
(3) Schakel de E-60/E-50 in.
(4) Verbind de USB-poort van de E-60/E-50 via een
geschikte kabel met uw computer.
Opgelet: Sluit de E-60/E-50 altijd direct op de computer of op
een actieve USB-hub aan.
(5) Druk op de [MENU]-knop.
Het display verandert in:
(6) Druk op het [USB¥DATA¥STORAGE]-veld.
Nu moet u het geheugenbereik kiezen dat op het
bureaublad van de computer moet verschijnen:
(7) Druk op [Internal¥Memory] of [External¥Memory]
(geheugenkaart) om de verbinding met de compu-
ter te activeren.
Naar gelang het gekozen geheugenblok ziet het dis-
play er nu zo uit…
…of zo:
Styles
Songs (.SMF-bestanden)
User Programs
.txt-bestanden
*
[*] Deze bestanden bevinden zich in vast toegewezen mappen en
mogen ook alleen naar die plaatsen worden overgebracht. Zie stap
(12) verderop.
IBM PC-compatibel: Windows 98SE/Me/2000/XP of recen-
ter
Apple: MacOS 9.04 of recenter
Naar de/een USB-poort van
uw computer
MENU
184

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roland E-50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roland E-50 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info