Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
12
This unit must not be exposed to moisture or rain.
Ensure all connections are properly made before operating the unit.
Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.
Make sure all batteries are inserted according to the proper
polarity. Do not mix old batteries with new ones.
If the unit is not used for a long period of time (more than 1 month),
remove all batteries from their compartment to avoid possible leaking.
- +
- +
WARNINGS
PST-100ENC
Personal Autoreverse Stereo Cassette Player with USB output to encode Audio
files via PC.
FUNCTIONS AND CONTROLS
1. Play Button
2. Direction Selector
3. Continuous AR/Single AR
4. FF Button
5. REW Button
6. Stop Button
7. Volume Control
8. USB Output
9. Eadphone Output
10. Cassette Door OPEN
11. Battery Compartment
12. External DC-3V
POWER SUPPLY
Use with regular batteries
1. Open the battery compartment door, located on behind the cassette door of the unit, by
sliding the door and lift it up.
2. Insert 2 x 1.5V /UM-3/AA size alkaline batteries, following the correct polarity, as indicated
on the unit.
3. Close the battery compartment door.
Use with AC/DC adaptor (not included)
1. Insert the DC plug, at the end of the AC/DC adaptor cord, into the DC 3V INPUT socket
located on the side of the unit (12).
2. Connect the AC/DC adaptor into a 230V ~ 50Hz AC power outlet.
Notes:
If the AC adaptor is connected when regular batteries are installed, the power supply
automatically switches to the AC power source.
Use only the recommended AC/DC adaptor. Using other types of adaptor may damage
the unit.
Make sure that the AC/DC adaptor matches with your household voltage before
connecting it into the wall outlet.
When not using AC power, disconnect the AC/DC adaptor from the wall outlet.
Do not touch the AC/DC adaptor with wet hands.
PHONES JACK
Connect the stereo earphones to the Phones jack (9) for private listening.
CASSETTE PLAYBACK
Playback
1. Press the STOP button.
2. Open the cassette compartment door.
3. Insert a recorded cassette with the exposed tape pacing cassette keys.
4. Close the cassette compartment door.
5. Connect the headphones.
6. Press the Play button to start playback.
7. Adjust the Volume control to your desired listening level.
8. Press the Stop button to stop playback at any time.
Fast Forward Function
Press the Fast Forward button (4) to fast forward the tape.
ATTENTION!
Extended listening at high volumes can cause damages to hearing.
English English
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roadstar PST-100ENC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roadstar PST-100ENC in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info