Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
RCS200
Rice Cooker/Steamer
Instruction Manual
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
-E2-
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed, including the following:
1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
2. Do not touch hot surfaces. Use pot holders when removing cover or
handling hot containers. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or
heating unit in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near
children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to
cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after
the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
Return appliance to Rival
®
(see warranty) for examination, repair or
adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Rival
®
may
cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch
heated surfaces.
10. To protect against burns caused by accidental spillage of hot liquid,
locate unit on a level and firm surface away from traffic areas where
bumping could upset it.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated
oven.
12. Extreme caution must be used when moving any appliance
containing hot food, water or other hot liquids.
13. To disconnect, remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for anything other than intended use.
15. To reduce the risk of electrical shock, cook only in the inner pot.
Do not pour liquid into outer pan.
RCS20003EFSM3 7/14/03 2:37 PM Page 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Rival RCS200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Rival RCS200 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info