Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
CAUTION:
Extreme caution must be used when moving fondue containing hot oil or
other hot liquids. It is not recommended to cook with hot oil when children are present.
1. Be sure FONDUE POT is completely dry before filling
with oil.
2. Place FONDUE POT on a flat, dry, heat-resistant surface.
CAUTION: Some spattering of oil will occur during cooking.
Attach temperature probe/controller to the TEMPERATURE
PROBE GUARD (see figure A).
Attach magnetic end of cord assembly to the temperature
probe socket (see figure B). This should be done prior
to plugging the cord into the wall outlet. The
magnetic end of the cord is designed to only go on one
way. Be sure the side stating “THIS SIDE UP” is facing up.
3. Fill FONDUE with 2
3
4
cups of vegetable oil.
NOTE: Do not use more than 2
3
4
cups of oil. Do not
use butter, margarine, lard, olive oil or shortening in place of
vegetable oil. Never add water or any other liquid to oil.
4. Place FORK HOLDER on top edge of FONDUE.
Use to hold FONDUE FORKS while cooking oil. CAUTION: Do not use more
than 8 FONDUE FORKS at one time when cooking in hot oil. The fork holder
may also prevent some of the spattering during cooking. NOTE: Do not place
a cover over the FONDUE POT when heating oil or cooking in oil.
5. Remove ice crystals or excess water on food before cooking in oil by blotting
with a paper towel.
6. After cooking, turn TEMPERATURE PROBE DIAL to OFF. Allow FONDUE and
FORK HOLDER to cool completely before moving or cleaning.
WARNING: DO NOT USE THE
SureRELEASE
POWER CORD SYSTEM TO
DISCONNECT THE FONDUE. ALWAYS DISCONNECT PLUG FROM WALL
OUTLET FIRST TO DISCONNECT FONDUE. Use only Model MDP-1 magnetic cord
set with this product. The use of any other magnetic cord set may cause fire, electric
shock, or injury.
CAUTION: The
SureRELEASE
power cord is not to be removed during normal
operation. If the plug becomes disconnected, the user should immediately unplug
the cord set from the wall outlet, then reconnect the magnetic plug to the socket.
HOW TO USE YOUR FONDUE WITH OIL
Figure A
Figure B
IMPORTANT POINTS
Do not fill FONDUE with more than 2
3
4
cups of oil.
Do not move FONDUE when it contains hot oil or food.
•Always use hot pads when handling a hot FONDUE.
•To prevent permanent scratches to non-stick coating, do not use metal
utensils. Use plastic, nylon or wooden utensils.
When using FONDUE FORKS in the FONDUE, be careful not to scratch
the non-stick surface.
Do not immerse TEMPERATURE CONTROL PROBE or cordset in water or
other liquids.
•Use only on heat-resistant surfaces.
Do not use more than eight FONDUE FORKS when cooking in hot oil.
Prepare cheese sauce for Macaroni and Cheese.
Melt chocolate or almond bark in FONDUE for making covered peanuts and
pretzels.
Use FONDUE (on WARM setting) to keep cooked food warm for serving.
Prepare cooked pudding and pie filling. Set TEMPERATURE PROBE DIAL
to WARM.
Heat canned convenience foods such as chili, stew, soup or spaghetti.
Prepare cooked breakfast cereals, such as Oatmeal or Cream of Wheat
®
.
IDEAS FOR USE
-7--6-
FD325S03EM2 3/14/03 8:17 AM Page 7
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Rival FD325 S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Rival FD325 S in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info