Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
SP 210/SP 210SU/SP 210SF/
SP 211/SP 211SU/SP 211SF/
SP 212w/SP 212Nw/SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/
SP 213w/SP 213Nw/SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw
Setup Guide
Installationsanleitung Manuel d’installation Guida all’installazione Installationsvejledning
Guía de instalación Installatiehandleiding Oppsettveiledning Guia de Configuração
Guia de instalação Asennusohje Installationsguide Průvodce instalací
Telepítési útmutató Podręcznik instalacji Kurulum Rehberi Руководство по установке
Read this manual carefully before you use this machine and keep it handy for future reference. For safe and
correct use, be sure to read Safety Information before using the machine. This manual briefly describes
the procedure for installing this machine. For more details about other information, see User Guide in the
CDROM .
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und heben Sie es für Refe‑
renzzwecke sorgfältig auf. Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie die Sicherheitshin‑
weise, bevor Sie das Gerät verwenden. Dieses Handbuch beschreibt die Installation dieses Geräts in Kurz‑
form. Weitere Einzelheiten zu anderen Informationen finden Sie in der Anwenderanleitung auf CDROM
.
Lisez attentivement le présent manuel avant d’utiliser cet appareil et conservezle dans un endroit accessi‑
ble afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour une utilisation correcte et sûre, lisez les Consignes
de sécurité avant dutiliser lappareil. Le présent manuel décrit brièvement la procédure d’installation de cet
appareil. Pour plus de détails relatifs à d’autres sujets, reportez‑vous au Guide utilisateur se trouvant sur le
CDROM
.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina e tenerlo a disposizione per poterlo
consultare quando necessario. Per un uso sicuro e corretto, leggere Informazioni sulla sicurezza prima di
utilizzare l’apparecchiatura. Il presente manuale descrive brevemente la procedura per l’installazione della
macchina. Per ulteriori informazioni, vedere Guida per l’utente nel CDROM
.
Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først
at læse Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Denne vejledning beskriver proceduren
for installation af denne maskine. Oplysninger om andre emner findes i brugervejledningen på cdrommen
.
Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Para
un uso correcto y seguro, lea la Información de seguridad antes de utilizar la máquina. Este manual describe
brevemente el procedimiento de instalación de la máquina. Para más información, consulte la Guía de usuario
del CDROM
.
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en houd deze handleiding in
de buurt voor toekomstig gebruik. Voor een veilig en correct gebruik dient u de Veiligheidsinformatie te lezen
voordat u het apparaat gaat gebruiken. In deze handleiding wordt de procedure voor de installatie van dit ap
paraat kort beschreven. Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding op de cdrom
.
Les denne veiledningen nøye r du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig oppslag.
Les ”sikkerhetsinformasjon” før du bruker skriveren, for å sikre korrekt og sikker bruk. Denne veiledningen
beskriver kort fremgangsmåten ved installasjon av maskinen. Du finner mer informasjon i «Brukerveiledning»
på CDROMplaten
.
Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o equipamento e guardeo num local acessível para futura
referência. Para uma utilização segura e correta, certifique‑se de que lê as Informações de Segurança antes
de utilizar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalação do equipa
mento. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador no CDROM
.
Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento e mantenha‑o à mão para consulta futura.
Para uma utilização segura e correta, certifiquese de ler as Informações de segurança antes de usar o equi
pamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalar este equipamento. Para obter
mais detalhes sobre outras informações, consulte o Guia do usuário no CDROM
.
Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Lue
turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti, miten laite asennetaan. Lisä‑
tietoja, katso Käyttäjän opas laitteen mukana toimitetulla cd‑levyllä
.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ricoh SP 213w bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ricoh SP 213w in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 6,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ricoh SP 213w

Ricoh SP 213w Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 104 pagina's

Ricoh SP 213w Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 104 pagina's

Ricoh SP 213w Gebruiksaanwijzing - English - 96 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info