Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/240
Pagina verder
Simple Screen
When you press the {Simple Screen} key, the screen changes
to the simplified display. Letters and keys are displayed at a
larger size, making operations easier.
Certain keys do not appear on the simplified display.
[Simple Screen] key11.
Press to switch to the simple screen. See
"Switching Screen Patterns", Getting Started
.
[ # ] key (Enter key)12.
Press to conrm values entered or items specied.
[Start] key13.
Press to start copying, printing, scanning, or
sending.
[Sample Copy] key14.
Press to make a single set of copies or prints to
check print quality before making multiple sets.
See "Sample Copy", Copy/ Document Server
.
[Stop] key15.
Press to stop a job in progress, such as copying,
scanning, faxing, or printing.
[Clear] key16.
Press to delete a number entered.
Number keys17.
Use to enter the numbers for copies, fax numbers
and data for the selected function.
[Check Status] key18.
Press to check the machine's system status,
operational status of each function, and current
jobs. You can also display the job history and the
machine's maintenance information.
Data In indicator (facsimile and printer 19.
mode)
Flashes when the machine is receiving print jobs
or LAN-Fax documents from a computer. See Fax
and Print .
Communicating indicator, Fax Received 20.
indicator, Condential File indicator
Communicating indicator
Lights continuously during data transmission
and reception.
Fax Received indicator
Lights continuously while data other than
personal box or Memory Lock le is being
received and stored in the fax memory.
See "Substitute Reception", Fax
.
Condential File indicator
Lights continuously while personal box data
is being received. Blinks while Memory
Lock le is being received. See "Personal
Boxes" and "Printing a File Received with
Memory Lock", Fax
.
Media access lamp21.
Lights up when a removable memory device is
inserted in the media slot.
Media slots22.
Use to insert an SD card or a USB ash memory
device.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ricoh Aficio MP C 3503 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ricoh Aficio MP C 3503 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info