Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/240
Pagina verder
Guide to the Names and Functions
of the Machine's Control Panel
[Home] key1.
Press to display the [Home] screen. For details,
see "How to Use the [Home] Screen".
Function keys2.
No functions are registered to the function keys
as a factory default. You can register often used
functions, programs, and Web pages. For details,
see "Conguring function keys", Getting Started
.
Display panel3.
Displays keys for each function, operation status,
or messages. See "How to Use the Screens on
the Control Panel", Getting Started
.
[Reset] key4.
Press to clear the current settings.
[Program] key (copier, Document Server, 5.
facsimile, and scanner mode)
Press to register frequently used settings, or
to recall registered settings. See "Registering
Frequently Used Functions", Convenient
Functions .
Press to program defaults for the initial
display when modes are cleared or reset,
or immediately after the main power switch
is turned on.
See "Changing the Default Functions of the
Initial Screen", Convenient Functions
.
[Interrupt] key6.
Press to make interrupt copies. See "Interrupt
Copy", Copy/ Document Server
.
Main power indicator7.
The main power indicator goes on when you turn
on the main power switch.
[Energy Saver] key8.
Press to switch to and from Low Power mode or Sleep
mode. See "Saving Energy", Getting Started
.
When the machine is in Low Power mode, the
[Energy Saver] key is lit. In Sleep mode, the
[Energy Saver] key ashes slowly.
[Login/Logout] key9.
Press to log in or log out.
[User Tools/Counter] key10.
User Tools
Press to change the default settings to meet
your requirements. See "Accessing User
Tools", Connecting the Machine/ System
Settings
.
Counter
Press to check or print the counter
value. See "Counter", Maintenance and
Specications
.
You can nd out where to order expendable
supplies and where to call when a malfunction
occurs. You can also print these details. See
"Checking Inquiry Using the User Tools",
Maintenance and Specications
.
1 4 5 6 732
8
9
10
11
1213141516171819
20
21
22
This illustration shows the control panel of the machine with options fully installed.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ricoh Aficio MP C 3503 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ricoh Aficio MP C 3503 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info