Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/219
Pagina verder
afficheur .................................................... (jusqu’à la fin de l’UD)
indicateurs ................................................ (jusqu’à la fin de l’UD)
tableau de bord......................................... (jusqu’à la fin de l’UD)
alarme sonore..................................................... (page courante)
niveau de carburant ............................................ (page courante)
1.48
NLD_UD24752_3
Tableau de bord : afficheurs et indicateurs (X44 - Renault)NLD_NU_952-1_X44_Renault_1
INSTRUMENTENPANEEL: displays en meters
Toerenteller 1 (schaal x100) (afhankelijk
van de auto)
Snelheidsmeter 2
Voor het overschakelen van mijlen naar km/u,
raadpleeg de paragraaf “Boordcomputer” in
hoofdstuk 1.
Geluidssignaal snelheidsverklikker
Afhankelijk van de uitvoering van de auto
klinkt er iedere 30 secondes een geluidssig-
naal gedurende 10 secondes zolang de auto
sneller rijdt dan 120 km/u.
Display robotversnellingsbak 3
Dit geeft de ingeschakelde versnelling weer
(afhankelijk van de auto). Raadpleeg de
paragraaf “Versnellingsbak Quickshift“ in
hoofdstuk 2.
Brandstofpeilmeter 4
Waarschuwingslampje brandstofpeil
Als het knippert met een geluidssignaal,
wordt het minimum brandstofpeil aangege-
ven. Ga in dat geval zo snel mogelijk tanken.
Als bij het aanzetten van het contact het mi-
nimum brandstofpeil is bereikt, klinkt een ge-
luidssignaal om u te waarschuwen.
Informatiedisplay 5
Afhankelijk van de auto, geeft dit aan:
de tijd;
de buitentemperatuur;
de informatie van de radio.
1
2 3
4
5
54

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Renault Twingo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Renault Twingo in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info