Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
De remeha W40/60 ECO is voorzien van een warmte-
wisselaar, waarin extra warmte uit de verbrandingsgas-
sen wordt teruggewonnen. Het onder bepaalde omstan-
digheden gevormde kondensatiewater wordt door een
afvoerleiding naar het riool afgevoerd.
Een ventilator zorgt voor het afvoeren van de verbran-
dingsgassen, omdat deze zover zijn afgekoeld, dat de
thermische trek onvoldoende is geworden. De ventilator
gaat pas draaien op het moment dat er warmtevraag is.
ALGEMEEN
Als de drukverschilschakelaar voldoende luchttransport
signaleert, wordt de ontsteking vrijgegeven en het gas-
blok geopend.
Als het toestel buiten bedrijf gesteld wordt, moet het
toestel bij bevriezingsgevaar overeenkomstig de infor-
matie van de installateur afgetapt worden.
Let op!
Als gebruiker mag u zelf niets aan het toestel of de
installatie wijzigen!
1. Kontroleer of de waterdruk voldoende is (minimaal
0,8 bar, zonodig bijvullen tot ± 1,5 bar), op de
manometer
(afb. 2, pos. 2).
2. Kontroleer of het kunststof dopje van de automati-
sche ontluchter is losgedraaid
(afb. 2, pos. 1).
3. Open de gaskraan in de gasleiding naar het toestel.
4. Schakel de elektrische voeding van het toestel in.
5. Stel de kamerthermostaat c.q. externe toestel-
regeling in op warmtevraag.
6. Schakel de hoofdschakelaar
(afb. 1, pos. 5)
van het
toestel in (stand '1').
7. Het volgende bedrijfsverloop zal via het eerste
cijferdisplay 'code' zichtbaar zijn:
5 = Ventilator draait en wacht op melding voldoende
luchttransport.
1 = Ventilator draait en luchtdrukverschilschakelaar
meldt voldoende luchttransport.
2 = Ontsteking van het gas/luchtmengsel.
3 = Toestel brandt voor verwarming.
4 = Toestel brandt voor warmwaterlevering.
8. Stel de kamerthermostaat c.q. externe toestel-
regeling in op de gewenste waarde.
9. Het toestel is nu in bedrijf.
Bij een aan/uit regeling zal het toestel gedurende de
eerste 6 minuten in deellast branden. Bij een hoog/
laag regeling zal het toestel, afhankelijk van de
warmtevraag, vrijgegeven worden voor vollast.
ZO STELT U UW C.V.-TOESTEL IN BEDRIJF
Afb. 1 Instrumentenpaneel
1. Code-display
2. Temperatuurdisplay
3. Resetschakelaar t.b.v. storingsontgrendeling
4. Insteltoetsen
5. Hoofdschakelaar
Gebruikersvoorschrift
remeha W40/60 ECO
5
2
3
1
4
Code melding
1 Cijfer brandt kontinu: bedrijfssituatie
1 Cijfers knipperen: ketelstoring
1. Cijfer met kontinu brandende stip: instelmode
1. Cijfer met knipperende stip: uitleesmode.
Noot:
De ketelregeling heeft als basisinstelling de volgende
waarden:
a. aanvoertemperatuur: 80˚C.
b. pompbesturing: 15 min. nadraaitijd.
c. boilerregeling: aan (65˚C).
Desgewenst kunnen andere waarden ingevoerd worden,
zie hiervoor de Technische Informatie.
ZO STELT U UW C.V.-TOESTEL BUITEN BEDRIJF
1. Schakel de hoofdschakelaar
(afb. 1, pos. 5)
van het
toestel uit (stand '0').
2. Sluit de gaskraan naar het toestel.
Let op!
Denk om bevriezingsgevaar!
Bij lage temperaturen is het aan te bevelen de c.v.-
installatie op verlaagde temperatuur in bedrijf te laten
i.v.m. bevriezingsgevaar.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wij hebben een Calenta 40C sinds 6 jaar.
  Sinds er enkele weken geleden een jaarlijkse servicebeurt is uitgevoerd geeft deze ketel een harde plof bij aanslaan.
  Ik had al twijfels over de onderhoudsmonteur want hij was binnen 20 min. klaar.
  Gebeld en de volgende dag kwam er een andere monteur die de 'ontstekings-bougie' heeft vervangen en nog eens O2/CO2 gemeten en afgesteld.
  Deze monteur zei als het nu nog voorkomt, dan moet het gasblok vervangen worden want dat laat dan door. Volgens hem heeft Remeha Calenta wel vaker last van ploffen bij aanslaan.
  Het is wel minder maar nog niet zonder en dat varieert ook nog eens, de ene keer is het beduidend luider dan de andere keer.
  Maar ik heb er eigenlijk nooit geen last van gehad en ik kan dat weten omdat mijn ketel in de bijkeuken hangt en dit anders zeker al veel eerder opgevallen was. Ik laat het er dan ook niet bij zitten maar ik heb eigenlijk weinig zin om terug te gaan naar de firma die het onderhoud heeft uitgevoerd.
  Ik heb m'n twijfels over het gasblok als oorzaak aan te wijzen.
  Bovendien deze ketel maakt weinig bedrijfsuren omdat ik een hybride opstelling heb met een warmtepomp.
  Graag jullie adviezen/tips voor een goede oplossing.
  B.v.d.
  Gesteld op 19-1-2019 om 19:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn cv brandt sinds deze week harder en langer dan in het programma staat.
  na 22.00 uur zou hij moeten gaan afkoelen maar dat doetie niet en de temperatuur komt hoger uit dan gevraagd Gesteld op 24-11-2015 om 22:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste,
   Wat vervelend dat je hinder ondervindt van je Remeha cv-ketel.
   Het is voor ons helaas niet mogelijk om op deze manier de exacte oorzaak van het probleem met jouw cv-ketel te bepalen, dat zal op locatie gedaan moeten worden. Mogelijk is de driewegklep defect. Wij adviseren je om contact met jouw installateur op te nemen. Hij kan ter plekke de oorzaak van de storing bepalen en het probleem eventueel verhelpen.
   Met vriendelijke groet,
   Remeha B.V.
   Team Customer Care Geantwoord op 25-11-2015 om 07:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha W40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha W40 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info