Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Allgemein
Gas-Brennwertkessel der Baureihe Micron-Combi sind
mit automatisch arbeitenden Regel- und Sicherheitsein-
richtungen ausgerüstet. Der Funktionsablauf wird von
einem Gasfeuerungsautomaten gesteuert, der im Kessel
montiert ist. Auftretende Betriebsstörungen werden er-
fasst, überprüft und führen zu Störabschaltungen des
Kessels. Die rote Kontrolllampe (4) im Schaltfeld zeigt
eine Kesselstörung an.
Vor Inbetriebnahme ist zu überprüfen ob die Heizungsan-
lage, Kessel und Speicher mit Wasser gefüllt und entlüf-
tet sind. Das Thermomanometer (10) soll mindestens 0,8
bar anzeigen.
Inbetriebnahme (mit Raumtemperaturregler)
1. Gashaupthahn in der Gaszuleitung öffnen.
2. Heizungsnotschalter zum Kessel einschalten.
3. Raumtemperaturregler auf höchsten Wert einstellen.
4. Brenner-/Boilerschalter (3) und Umwälzpumpenschal-
ter (9) einstellen:
a) Sommerbetrieb - nur Warmwasserbereitung:
- Umwälzpumpenschalter - Stellung '0'.
- Brenner-/Boilerschalter - Stellung ' II '.
b) Winterbetrieb - Heizung und Warmwasserbereitung:
- Umwälzpumpenschalter - Stellung ' I '.
- Brenner-/Boilerschalter - Stellung ' II '.
5. Der Kessel geht jetzt in Betrieb - Kontrolllampen
leuchten auf.
6. Raumtemperaturregler auf gewünschte Temperatur
einstellen.
Im Sommerbetrieb auf niedrigsten Wert einstellen.
Inbetriebnahme (mit
rematic
-Regelung)
1. Gashaupthahn in der Gaszuleitung öffnen.
2. Heizungsnotschalter zum Kessel einschalten.
3. Betriebsartenwahlschalter der
rematic
-Regelung in
Stellung ' ' stellen.
4. Brenner-/Boilerschalter (3) und Pumpenschalter (9)
einstellen:
a) Sommerbetrieb - nur Warmwasserbereitung:
- Umwälzpumpenschalter - Stellung '0'.
- Brenner-/Boilerschalter - Stellung ' II '.
- Betriebsartenwahlschalter der Regelung - Stel-
lung '0'.
b) Winterbetrieb - Heizung und Warmwasserbereitung:
- Umwälzpumpenschalter - Stellung ' I '.
- Brenner-/Boilerschalter - Stellung ' II '.
- Betriebsartenwahlschalter der Regelung - Stel-
lung ' ' .
5. Der Kessel geht jetzt in Betrieb - Kontrolllampen
leuchten auf.
6. Die
rematic
-Regelung entsprechend separater
Anleitung einstellen.
Bedienungsanweisung für den Betreiber
Gas-Brennwertkessel
MICRON-COMBI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Kesselfüll- und Entleerungshahn
7. Siphon
8. Entleerungshahn für Speicher
9. Umwälzpumpenschalter
10. Thermomanometer
1. Automatischer Entlüfter
2. Entlüfter für Speicher
3. Brenner-/Boilerschalter
4. Störlampe
5. Entstörungstaste
Kontrolllampen
Umwälzpumpenschalter
Brenner-/Boilerschalter
Thermomanometer
Entstörungstaste
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha MICRON-COMBI bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha MICRON-COMBI in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info