716196

Advertentie

3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
Gerätebeschreibung
Kamera (Babyeinheit/Sender)
Display (Elterneinheit/Empfänger)
1. Kameralinse
2. An/Aus-Taste
3. Mikrofon
4. Betriebsanzeige
5. Licht Sensor
6. Pairing-Taste
7. Mikro-USB Eingang für Netzteil
8. An/Aus-Taste
9. Lautstärke erhöhen (Normaler Modus) / Menü
nach oben (Menü Modus)
10. Lautstärke verringern (Normaler Modus) / Menü
nach unten (Menü Modus)
11. Menü-Taste / OK-Taste (Menü Modus)
12. Geräuschpegelanzeige
13. Statusleuchte (Betriebs-/Lademodus)
14. Bildschirm
15. Mikro-USB Eingang für Netzteil
16. Lautsprecher
17. Pairing-Taste
Inbetriebnahme
1. Laden Sie den Akku der Elterneinheit vor erstmaligem Gebrauch vollständig auf, bis die Akkustandsanzeige auf dem Display einen vollen Ladestand anzeigt.
2. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil an.
3. Stellen Sie die Kamera auf einen stabilen Tisch oder montieren Sie sie an einer Wand.
4. Schalten Sie die Kamera mit der An/Aus-Taste (2) an. Die Betriebsanzeige (4) beginnt grün zu leuchten.
5. Schalten Sie das Display ein, indem Sie die An/Aus-Taste (8) für 2 Sekunden drücken, bis die Statusleuchte (13) grün leuchtet. Wenn die Statusleuchte grün blinkt
ist der Akkustand niedrig und die Elterneinheit muss aufgeladen werden.
6. Die werkseitig vorgekoppelten Geräte sorgen jetzt dafür, dass Sie auf dem Bildschirm das Bild der Kamera sehen und den Ton über den Lautsprecher hören. Sollte
dies nicht der Fall sein, gehen Sie bitte vor wie unter Hinzufügen/Löschen weiterer Kameras beschrieben.
3
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Reer 80420 Baby Cam bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Reer 80420 Baby Cam in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info