Verklein
Vergroot
FR
• 18 modes de clignotement
• Facile à installer
• Imperméable à l’eau (IP65)
• Effet de signal optimal grâce aux 1W big power LEDs
• Compacte et facile à installer pour un emploi sur/dans voiture/camion/camping-car/
caravane
• Câbles extra longs, mousse, étiquettes et 2 vis inclus pour une installation rapide
• Fil de signal doit être connecté séparément pour activer les modes de clignotement
différents*
D
• 18 Blink Modi
• Einfache Installation
• Wasserdicht ( IP65 )
• Optimaler Signal Effekt durch 1W grosse Power LED’s
• Kompakt und einfach zu installieren in/auf: Pkw/Lkw/Camper/Wohnwagen
• Einbegriffen : lange Kabel, Schaumstoffmatte, Etikette und zwei schrauben für
Schnell Installation
• Signal draht am besten separat kuppeln um verschiedene Blink Modi zu aktivieren*
GB
18 flashing modes
• Easy to install
• Waterproof (IP65)
• Optimal signal effect due to 1W big power LED’s
• Small and easy to install for use on/in car/truck/camper/caravan
Including long wires, foam, labels and 2 screws for quick installation
• Signal wire should be connected separately to activate various
flashing modes *
18 flitspatronen
• Gemakkelijke montage
• Waterdicht (IP65)
• Optimaal signaaleffect door 1W big power LED’s
Klein en ideaal te installeren voor gebruik op/in de auto/truck/camper/caravan
• Compleet met extra lange draden, foam, labels en 2 schroeven voor
snelle installatie
Signaaldraad dient apart aangesloten te worden om diverse flitspatronen te activeren*
*
To select 1 of the 18 flashing
modes, you should shortly hold
the blue (+) wire once against the
+12V power supply. Repeat this
procedure various times to select
a different mode. The selected
mode will remain selected, even
after power loss.
SAFETY WARNING LIGHT
Black -
Blue (+)
Red +
Signal wire
NL
Black -
Blue (+)
Red +
Signal wire
SAFETY WARNING LIGHT
Black -
Blue (+)
Red +
Signal wire
SAFETY WARNING LIGHT
Black -
Blue (+)
Red +
Signal wire
SAFETY WARNING LIGHT
* Om 1 van de 18 flitspatronen te
selecteren, volstaat het om de
blauwe (+) draad 1x kort tegen
de +12V spanning te plaatsen.
Herhaal deze procedure
meermaals om een ander
patroon te kiezen. Het
geselecteerde patroon blijft
behouden, ook na stroomverlies.
* Pour sélectionner 1 des 18 modes
de clignotement, il faut tenir 1x
brièvement le fil bleu (+) contre le
courant +12V. Répétez cette
procédure plusieurs fois pour
sélectionner d’autres modes. Le
mode choisi reste sélectionné,
même après une perte de
courant.
*
Um eines der 18 Blink Modi zu
wählen, sollten Sie das blaue (+ )
Kabel einmalig kurz gegen die
+12v Spannung halten. Wiederho-
len Sie diese Handlung mehrere
malen um eine andere Blinkmo-
dus zu wählen. Der gewählte
Modus bleibt auch bei Spannungs-
unterbrechungen erhalten.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quintezz Flatmark Light 4 LED 12-24V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quintezz Flatmark Light 4 LED 12-24V in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info