Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
4 van 12
1. Inhoud van de verpakking
Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
• Digitale personenweegschaal
2 x AAA / LR03 / R03 type batterijen van 1,5 V
• Gebruiksaanwijzing, garantiebewijs
2. Gebruik voor het beoogde doel
Uw digitale personenweegschaal voert een meting uit van uw li-
chaamsgewicht.
Dit toestel is geen medisch product. Gebruik het toestel dus niet voor
medische diagnosedoeleinden. Het toestel dient uitsluitend voor pri-
végebruik en kan geen medische maatregelen vervangen.
Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet ge-
schikt voor industrieel/commercieel gebruik.
Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoel-
de gebruik komt te vervallen:
Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en ge-
bruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of
geleverd.
Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserve-
onderdelen en accessoires.
Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en
in het bijzonder aan de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik
van het apparaat geldt als afwijkend gebruik en kan tot letsel of
schade leiden.
Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandighe-
den.
3. Veiligheidsadviezen
Lees voor de eerste ingebruikneming deze gebruiksaanwij-
zing grondig door en houd u vooral aan de veiligheidsad-
viezen. Alle handelingen op en met dit toestel mogen uits-
luitend volgens deze handleiding worden uitgevoerd.
Bewaar deze handleiding voor later gebruik. Geef deze
handleiding mee, als u het toestel aan iemand anders door-
geeft.
14780 NL Aldi Content RC1.indd 414780 NL Aldi Content RC1.indd 4 26.08.2013 12:48:3426.08.2013 12:48:34
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quigg MD14780 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quigg MD14780 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info